Title: Energetické využití dřevoplynu
Other Titles: Using of Wood Gas in Power Engineering
Authors: Radina, Ondřej
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7249
Keywords: energie z biomasy;dřevoplyn;zplyňování;biomasa;zplyňovací zařízení;využití dřevoplynu
Keywords in different language: energy of biomass;wood gas;gasification;biomass;gasifier equipment;use of wood gas
Abstract: V bakalářské práci popisuji formou rešerše proces zplyňování a rozdíly mezi dřevoplynem a ostatními energetickými plyny. Zabývám se zde specifikací a úskalím jeho využívání pro energetické účely. Nakonec vytvářím přehled technologií výroby a analyzuji situaci zařízení pro výrobu dřevoplynu na světovém trhu. Mým cílem je vytvoření základního přehledu a uvedení čtenáře do dané problematiky.
Abstract in different language: My bachelor thesis describes by a form of research the process of gasification and the differences between wood gas and other energy gases. It deals with the specification and risks of its use for energy purposes. Finally, I create the list of production technologies and I analyze the situation of equipment for the production of wood gas in the world market. The main objective of my bachelor thesis is to create a general overview and to introduce readers to the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ONDREJ RADINA 2013.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
053778_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,14 kBAdobe PDFView/Open
053778_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,69 kBAdobe PDFView/Open
053778_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.