Název: Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu
Další názvy: Proposal of the logistic system for the collection and energy utilization of the bulky household waste
Autoři: Beneš, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Pašek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7255
Klíčová slova: logistický systém;objemný odpad;sběr;energetické využití
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics system;bulky waste;collection;energy utilization
Abstrakt: Cílem práce byl návrh logistického systému pro sběr objemného domovního odpadu a jeho energetické využití v Plzeňském kraji. Nejprve bylo provedeno vyhodnocení zkušenosti s objemným odpadem v ČR a zahraničí. Návrh dále vychází z analýzy stávající produkce a nakládání s objemným odpadem, ale také ze složení objemného odpadu v Plzeňském kraji a možností jeho energetické využití. Návrh předpokládá zavedení odděleného sběru energeticky využitelných objemných odpadů v současné síti sběrných dvorů v Plzeňském kraji. Na něj navazuje úprava této části objemného odpadu na alternativní paliva v místě jeho předpokládané energetické spotřeby. Návrh řeší technické a organizační předpoklady pro zavedení tohoto systému a hodnotí jeho přínosy z hlediska ekologického, energetického a ekonomického.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the work was the proposal of logistic system for the collection of bulky household waste and energy utilization in the Region. First, an evaluation of the experience of bulky waste in the Czech republic and abroad. Furthermore, the proposal is based on an analysis of existing production and handling of bulky waste but also the composition of bulky waste in the Region and the options of its energy utilization. The proposal envisages the introduction separate collection of energetic exploitable bulky waste in the current network of collection points in the Region. This is followed by the treatment of bulky waste to alternative fuel in place of the expected energy consumption. The proposal addresses the technical and organizational prerequisites for the implementation of this system and evaluates benefits in terms of environmental, energy and economic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-PBenes2013-final.pdfPlný text práce9,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053789_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053789_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053789_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.