Název: Za zavřenýma očima - malířský cyklus
Další názvy: Behind the closed eyes - cycle of paintings
Autoři: Černá, Klára
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7316
Klíčová slova: malba;akryl;fantazie;sen;představivost;nevědomí;archetyp;figura;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: painting;acrylic;fantasy;dream;imagination;unconsciousness;archetype;figure;project
Abstrakt: Téma diplomové práce ?Za zavřenýma očima? se stalo námětem malířského cyklu šesti obrazů, jejichž společným motivem jsou snové a fantazijní představy. Teoretický úvod k dílu naznačuje historický kontext vývoje názorů na problematiku snů a nevědomí. Zabývá se vlivem psychologických poznatků na vývoj vnímání společenské funkce uměleckého projevu se zaměřením na výraz výtvarný. Prostor je věnován rovněž konkrétním inspiračním zdrojům a popisu symbolů vyskytujících se na obrazech. Didaktickou část diplomové práce tvoří série úloh věnovaných studentům středních škol. Cílem navržených úkolů je podpořit využívání fantazijních podnětů při vlastní tvorbě.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of diploma work ?Behind closed eyes? became a theme of a painter´s cycle of six pictures whose common motive are dream and fantasy imaginations. Theoretical preface to the work is suggested by a historical context of the development of the ideas on problems of dreams and unconsciousness. It deals with the influence of psychological knowledge on the development of artistic utterance and perception of its social function focusing on its artistic expression. There is also a space for concrete inspiration sources and description of symbols occuring in the pictures. The didactic part of the diploma work is made by a serie of tasks inscribed to students of secondary schools. The aim of suggested tasks is to support using fantasy impetuses in one´s own creation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klara Cerna - Za zavrenyma ocima.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Cerna Klara_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.