Title: Výtvarné etudy s principem art-therapy u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
Other Titles: Visual Stories with the principle of art-therapy for long-term hospitalized patients
Authors: Grimová, Kateřina
Advisor: Komzáková, Martina
Referee: Slavík, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7343
Keywords: projekt;senioři;terapie;arteterapie;ergoterapie;artefiletika;výtvarná činnost;psychické změny;výtvarné techniky
Keywords in different language: project;seniors;therapy;art therapy;occupational therapy;artefiletics;art activities;psychic changes;art techniques
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na ověření terapeutického účinku práce s výtvarným materiálem ve smyslu pozitivní změny prožívání při dlouhodobé hospitalizaci pacientů. Byl vytvořen projekt výtvarných etud s principem art-therapy. Projekt slouží k možnosti změny prožívání vlastních limitů pacientů jako výzva a prostředek pozitivní psychické změny v průběhu dlouhodobé hospitalizace. Teoretická část je zaměřena na výběr relevantních informací k danému tématu z odborné literatury a zároveň obsahuje návrh a zdůvodnění daného projektu. Praktickou částí je samotná realizace projektu s pacienty v Léčebně pro dlouhodobě nemocné Privamed v Plzni a s tím spjatá analýza zjištěných dat. Součástí celé diplomové práce je fotografická dokumentace celého projektu, která bude spolu s dalšími materiály součásti příloh.
Abstract in different language: The thesis is focused on verifying the therapeutic effect of working with art materials in the sense of experiencing positive changes in long-term hospitalization of patients. Project was created with the principle creative Etudes art-therapy. The project used the option to change patients experiencing their own limits as a challenge and a means of positive psychological changes during long-term hospitalization. The theoretical part is focused on the selection of relevant information on the topic of literature and also includes the design and rationale of the project. The practical part is the implementation of the project with patients in a treatment for chronically ill Privamed in Pilsen and the linked analysis of collected data. The whole thesis is a photographic documentation of the entire project, which, together with other material included in the appendices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Grimova_Katerina.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Grimova-Scan-vedouci-Komzakova-2013.PDFPosudek vedoucího práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
Grimova-Scan-oponent-Slavik-2013.PDFPosudek oponenta práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Grimova Katerina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce2,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.