Název: Výtvarné etudy s principem art-therapy u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
Další názvy: Visual Stories with the principle of art-therapy for long-term hospitalized patients
Autoři: Grimová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Komzáková, Martina
Oponent: Slavík, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7343
Klíčová slova: projekt;senioři;terapie;arteterapie;ergoterapie;artefiletika;výtvarná činnost;psychické změny;výtvarné techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: project;seniors;therapy;art therapy;occupational therapy;artefiletics;art activities;psychic changes;art techniques
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na ověření terapeutického účinku práce s výtvarným materiálem ve smyslu pozitivní změny prožívání při dlouhodobé hospitalizaci pacientů. Byl vytvořen projekt výtvarných etud s principem art-therapy. Projekt slouží k možnosti změny prožívání vlastních limitů pacientů jako výzva a prostředek pozitivní psychické změny v průběhu dlouhodobé hospitalizace. Teoretická část je zaměřena na výběr relevantních informací k danému tématu z odborné literatury a zároveň obsahuje návrh a zdůvodnění daného projektu. Praktickou částí je samotná realizace projektu s pacienty v Léčebně pro dlouhodobě nemocné Privamed v Plzni a s tím spjatá analýza zjištěných dat. Součástí celé diplomové práce je fotografická dokumentace celého projektu, která bude spolu s dalšími materiály součásti příloh.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on verifying the therapeutic effect of working with art materials in the sense of experiencing positive changes in long-term hospitalization of patients. Project was created with the principle creative Etudes art-therapy. The project used the option to change patients experiencing their own limits as a challenge and a means of positive psychological changes during long-term hospitalization. The theoretical part is focused on the selection of relevant information on the topic of literature and also includes the design and rationale of the project. The practical part is the implementation of the project with patients in a treatment for chronically ill Privamed in Pilsen and the linked analysis of collected data. The whole thesis is a photographic documentation of the entire project, which, together with other material included in the appendices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Grimova_Katerina.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grimova-Scan-vedouci-Komzakova-2013.PDFPosudek vedoucího práce3,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grimova-Scan-oponent-Slavik-2013.PDFPosudek oponenta práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Grimova Katerina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7343

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.