Název: Multikulturní společnost v sídlech a regionech
Další názvy: Multicultural society in settlements and regions
Autoři: Okenicová, Ingrid
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7373
Klíčová slova: multikulturalismus;multikulturní společnost;integrace;etnická menšina;diskriminace;rasismus;migrace;kultura;cizinci;jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: multiculturalism;multicultural society;integration;ethnic minority;discrimination;racism;migration;culture;foreigners;language
Abstrakt: Ve své bakalářské práci senejdříve snažím vysvětlit pojmy týkající se multikulturní společnosti. Poté sezabývám jednotlivými etnickými menšinami žijícími v České republice avýhodami či nevýhodami, které z této multikulturní společnosti plynou. Nazávěr mé práce se věnuji praktické části, kterou dělím na dvě části. V prvníčásti zhodnocuji názory etnických menšin na soužití s Čechy. Ve druhéčásti naopak vyhodnocuji to, jak Češi vnímají soužití s různými etnickýmimenšinami.
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning of my bachelor?s thesis I explain the expressions related to a multicultural society. Then I deal with individual ethnic minorities living in the Czech Republic and I focus on the benefits and drawbacks of such a multicultural society. The second part of my thesis is more practical and it is divided into two parts. In the first part I assess opinions of ethnic minorities on coexistence with the Czech people. The second part, on the contrary, focuses on how Czech people perceive the life with different ethnic minorities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA3.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Okenicova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce968,29 kBUnknownZobrazit/otevřít
Okenicova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,04 MBUnknownZobrazit/otevřít
Okenicova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce406,83 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7373

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.