Title: Multikulturní společnost v sídlech a regionech
Other Titles: Multicultural society in settlements and regions
Authors: Okenicová, Ingrid
Advisor: Kadeřábková, Jaroslava
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7373
Keywords: multikulturalismus;multikulturní společnost;integrace;etnická menšina;diskriminace;rasismus;migrace;kultura;cizinci;jazyk
Keywords in different language: multiculturalism;multicultural society;integration;ethnic minority;discrimination;racism;migration;culture;foreigners;language
Abstract: Ve své bakalářské práci senejdříve snažím vysvětlit pojmy týkající se multikulturní společnosti. Poté sezabývám jednotlivými etnickými menšinami žijícími v České republice avýhodami či nevýhodami, které z této multikulturní společnosti plynou. Nazávěr mé práce se věnuji praktické části, kterou dělím na dvě části. V prvníčásti zhodnocuji názory etnických menšin na soužití s Čechy. Ve druhéčásti naopak vyhodnocuji to, jak Češi vnímají soužití s různými etnickýmimenšinami.
Abstract in different language: At the beginning of my bachelor?s thesis I explain the expressions related to a multicultural society. Then I deal with individual ethnic minorities living in the Czech Republic and I focus on the benefits and drawbacks of such a multicultural society. The second part of my thesis is more practical and it is divided into two parts. In the first part I assess opinions of ethnic minorities on coexistence with the Czech people. The second part, on the contrary, focuses on how Czech people perceive the life with different ethnic minorities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA3.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Okenicova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce968,29 kBUnknownView/Open
Okenicova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,04 MBUnknownView/Open
Okenicova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce406,83 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.