Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics official meeting
Authors: Fránová, Radka
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7380
Keywords: etika;etický kodex;korupce;střet zájmů;výběr a vzdělávání úředníků
Keywords in different language: ethics;code of conduct;corruption;conflict of interests;education and choice of the officers
Abstract: Etika úředního jednání v sobě ukrývá mnoho problémů, ty nejmarkantnější se snažím přiblížit ve své bakalářské práci. V první kapitole se zabývám obecně etikou. V další kapitole posuzuji klady a zápory etického kodexu, pozornost rovněž věnuji vztahu mezi etickým kodexem a zákonem. Ve třetí kapitole definuji podle mého názoru nejzávažnější druhy porušování etického chování, tedy korupci, střet zájmů a lobbing. V poslední kapitole popisuji skutečnosti, jež ovlivňují etiku úředního jednání.
Abstract in different language: The ethics official meeting is connected with many problems, and I am attempting to map the most obvious of these in my Bachelor thesis. In the first chapter I am dealing with ethics general. In the next chapter I am reviewing some positives and some negatives of the Code of Conduct, I am engaged in the relationship between the Code of Conduct and the law too. In the third chapter I am defining the most severe types of violations of ethical conduct, consequently corruption, conflict of interest and lobbying. In the last chapter I am describing the facts which are influencing the ethics official meeting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etika uredniho jednani, Franova.pdfPlný text práce720,04 kBAdobe PDFView/Open
Franova- Posude VP.emlPosudek vedoucího práce504,57 kBUnknownView/Open
Franova- posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,1 MBUnknownView/Open
Franova - protokol BPPrůběh obhajoby práce281,29 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.