Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČabanová, Bohumila
dc.contributor.authorChvátalová, Kristýna
dc.contributor.refereeŽižkovský, Ivo
dc.date.accepted2013-05-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:18Z
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:18Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier51583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7384
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zhodnotit institut rodiny a problematiku s ním související. V první části je pozornost věnována základním pojmům týkajících se rodiny, charakteristice rodiny a jejím funkcím, které prošly v průběhu dějin velkými změnami. V další kapitole navazuje sociologie rodiny s nejvýznamnějšími světovými i národními autory. Dále se zabývám analýzou současné české rodiny po právní stránce. Zmiňuji také některé změny, které přinese Nový občanský zákoník v roce 2014, kdy nabude své účinnosti. Mým cílem je seznámit čtenáře také s důležitými informacemi o porodnosti, sexuálním chování, sňatečnosti a rozvodovosti české společnosti, protože právě tyto oblasti s rodinnou problematikou velmi souvisí. V rodinném životě se odráží politická opatření, proto je jedna z kapitol práce zaměřena také na rodinnou politiku v České republice. V úplném závěru této práce se zabývám problémem harmonizace rodinného a profesního života českých rodičů.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectfunkce rodinycs
dc.subjectsociologie rodinycs
dc.subjectsoučasná česká rodinacs
dc.subjectrodinná politikacs
dc.subjectproblémy současné rodinycs
dc.subjectzaměstnánícs
dc.subjectrodičovstvícs
dc.titleSociální a právní aspekty postavení rodiny v České republicecs
dc.title.alternativeSocial and Legal Aspects of Family Status in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this Bachelor work is to evaluate the institution of the family and the issues related to it. In the first part of this work I deal with the basic concepts, characteristics of the family and its functions, which underwent major changes throughout history. I continue with the family sociology with major global and national authors in the next chapter. Furthermore, I analyze the current Czech family in terms of legislation. I also mention some of the changes that the new Civil Code will bring in 2014 when it is coming into its effectiveness. My next aim is also to introduce the reader the important information of fertility, sexual behavior, marriage and divorce rates of the Czech society, because these topics very relate with the family issues. In the life of each family reflect the policy measures, that´s why one of the chapters focuses on family policy in the Czech Republic. The final part of this paper deals with the problem of harmonization of family and career life of Czech parents.en
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedfunctions of familyen
dc.subject.translatedsociology of familyen
dc.subject.translatedcontemporary czech familyen
dc.subject.translatedfamily policyen
dc.subject.translatedproblems of contemporary familyen
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedparenthooden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce854,49 kBAdobe PDFView/Open
Chvatalova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce782,07 kBUnknownView/Open
Chvatalova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce808,35 kBUnknownView/Open
Chvatalova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce395,72 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.