Title: Právo na informace a ochrana informací v činnosti správních orgánů
Other Titles: Right to information and protection of information in administrative body activities
Authors: Kavanová, Dagmar
Advisor: Lego, Jan
Referee: Kříž, Dominik
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7385
Keywords: informace;právo na informace;ochrana informací;právní úprava;správní orgány;omezení práva;žádost
Keywords in different language: information;right to information;protecting of information;legislation;administrative body;restriction of right;application
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku práva na informace a ochrany informací v souvislosti s činností správních orgánů. Ve druhé kapitole je vymezen pojem informace, obecné a legální definice informace, vlastnosti a druhy informací, právo na informace a jejich ochrana. Třetí kapitola se věnuje právní úpravě práva na informace a ochrany informací v ČR po roce 1989, ústavním základům a zákonné úpravě, zejména Zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákonu č. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a Zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti. Čtvrtá kapitola se zabývá činností správních orgánů v souvislosti s realizací práva na informace a ochranu informací, vymezuje povinné subjekty a popisuje proces poskytování informací. V páté kapitole jsou shrnuta omezení práva na informace.
Abstract in different language: My thesis focuses at the issue of right to information and protection of information in connection with administrative body activities. Information, their properties and categories, universal and legal definition of information, right to information and their protection are mentioned in the second chapter. The third chapter is focused at legislation of right to information and protection of information in Czech Republic after the year 1989. The fourth chapter is focused at the activities of administrative body activities in relations with implementation of right to information and protection of information, determines obligatory subjects and describes the process of providing by information. The fifth chapter rounds up restrictions of right to information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dagmar_Kavanova.pdfPlný text práce363,49 kBAdobe PDFView/Open
Kavanova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce808,86 kBUnknownView/Open
Kavanova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce880,08 kBUnknownView/Open
Kavanova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce452,39 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.