Název: Právo na informace a ochrana informací v činnosti správních orgánů
Další názvy: Right to information and protection of information in administrative body activities
Autoři: Kavanová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Lego, Jan
Oponent: Kříž, Dominik
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7385
Klíčová slova: informace;právo na informace;ochrana informací;právní úprava;správní orgány;omezení práva;žádost
Klíčová slova v dalším jazyce: information;right to information;protecting of information;legislation;administrative body;restriction of right;application
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku práva na informace a ochrany informací v souvislosti s činností správních orgánů. Ve druhé kapitole je vymezen pojem informace, obecné a legální definice informace, vlastnosti a druhy informací, právo na informace a jejich ochrana. Třetí kapitola se věnuje právní úpravě práva na informace a ochrany informací v ČR po roce 1989, ústavním základům a zákonné úpravě, zejména Zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákonu č. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a Zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti. Čtvrtá kapitola se zabývá činností správních orgánů v souvislosti s realizací práva na informace a ochranu informací, vymezuje povinné subjekty a popisuje proces poskytování informací. V páté kapitole jsou shrnuta omezení práva na informace.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis focuses at the issue of right to information and protection of information in connection with administrative body activities. Information, their properties and categories, universal and legal definition of information, right to information and their protection are mentioned in the second chapter. The third chapter is focused at legislation of right to information and protection of information in Czech Republic after the year 1989. The fourth chapter is focused at the activities of administrative body activities in relations with implementation of right to information and protection of information, determines obligatory subjects and describes the process of providing by information. The fifth chapter rounds up restrictions of right to information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Dagmar_Kavanova.pdfPlný text práce363,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kavanova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce808,86 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kavanova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce880,08 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kavanova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce452,39 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.