Title: Příspěvková organizace ZŠ Votice - hospodaření a kontrolní činnost
Other Titles: Allowance organization primary school Votice - management and checking activity
Authors: Marvan, Zdeněk
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7391
Keywords: příspěvková organizace;základní škola;efektivita hospodaření;finanční analýza;kontrolní činnost;rozpočet;dotace;legislativa
Keywords in different language: allowance organization;elementary school;effectiveness of management;financial analysis;control measures;budget;grants;legislation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámení s legislativní úpravou základního vzdělávání v České republice a dále pak zhodnocení efektivnosti hospodaření a kontrolní činnosti Základní školy ve Voticích, následná identifikace problémů a navrhnutí opatření pro eliminování nepříznivých jevů a zlepšení hospodaření.
Abstract in different language: The aim of this work is to present legislative regulation of basic education in the Czech Republic and further evaluation of the effectiveness of management and control measures of the Elementary School in Votice, subsequent identification of the issues and propose measures to eliminate adverse events and improve management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prispevkova organizace ZS Votice - hospodareni a kontrolni cinnost.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Marvan- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce0 BUnknownView/Open
Marvan- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownView/Open
Marvan- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce0 BUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.