Title: Vymáhání daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Other Titles: Collection of taxes under Act No. 280/2009 Coll., Tax Code, as amended
Authors: Hönigová, Petra
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7396
Keywords: vymáhání;exekuční titul;exekuční příkaz;vykonatelné rozhodnutí;exekuce;exekutor;správce daně;daň;pohledávka
Keywords in different language: enforcement;executory title;execution order;enforceable decision;execution;executor;tax administrator;tax;debt
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání ve státní správě, konkrétně se věnuje jednotlivým způsobům, kterými lze provést nařízený výkon rozhodnutí. Cílem práce je vysvětlit základní pojmy týkající se vymáhání pohledávek, uvést rozdíly mezi současnou a dříve užívanou právní úpravou daní, pojednat o této problematice z pohledu správce daně.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of enforcement in the state administration, specifically deals with the particular ways of implementation of enforcement. The aim is to explain the basic concepts related to recovery, indicate the differences between the current and previously used tax legislation, especially about this issue from the perspective of tax.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_Petra Honigova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Honigova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce502,04 kBUnknownView/Open
Honigova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce784,47 kBUnknownView/Open
Honigova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce375,54 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.