Název: Vymáhání daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Další názvy: Collection of taxes under Act No. 280/2009 Coll., Tax Code, as amended
Autoři: Hönigová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7396
Klíčová slova: vymáhání;exekuční titul;exekuční příkaz;vykonatelné rozhodnutí;exekuce;exekutor;správce daně;daň;pohledávka
Klíčová slova v dalším jazyce: enforcement;executory title;execution order;enforceable decision;execution;executor;tax administrator;tax;debt
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání ve státní správě, konkrétně se věnuje jednotlivým způsobům, kterými lze provést nařízený výkon rozhodnutí. Cílem práce je vysvětlit základní pojmy týkající se vymáhání pohledávek, uvést rozdíly mezi současnou a dříve užívanou právní úpravou daní, pojednat o této problematice z pohledu správce daně.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issue of enforcement in the state administration, specifically deals with the particular ways of implementation of enforcement. The aim is to explain the basic concepts related to recovery, indicate the differences between the current and previously used tax legislation, especially about this issue from the perspective of tax.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE_Petra Honigova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honigova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce502,04 kBUnknownZobrazit/otevřít
Honigova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce784,47 kBUnknownZobrazit/otevřít
Honigova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce375,54 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7396

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.