Název: Zachování venkova a možnosti jejich rozvoje
Další názvy: Preservation of rural development and possibilities of their
Autoři: Strejcová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Louda, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7398
Klíčová slova: venkov;obec;region;dotace;daňové příjmy obce;obecní rozpočet;budoucnost venkova;rozvoj venkova;spolupráce obcí;strukturální fondy Evropské unie;iniciativa LEADER;Tymákov
Klíčová slova v dalším jazyce: rural;village;region;subsidies;tax revenue municipalities;municipal budget;future of rural areas;rural development;municipal cooperation;European union structural funds;initiative LEADER;Tymákov
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje současný stav českého venkova, přibližuje a vymezuje pojem venkova, s tím související pojem obec či region, které jsou uvedené v první kapitole. Následuje postavení venkovských sídel a na závěr této části jsou uvedeny údaje z několika posledních let týkajících se demografické a sociální situace. Poté se práce zabývá využíváním dotačních fondů, všemi prostředky ze státního rozpočtu, které získávají obce, jako například obec Tymákov, na jejímž příkladě jsou uvedena reálná čísla za rok 2011 a 2012. Kapitola o budoucnosti a rozvoji venkovských sídel obsahuje faktory ovlivňující rozvoj, modelové strategie rozvoje či závěry z analýzy řízených rozhovorů. S tím souvisí téma spolupráce obcí, kde jsou vymezeny všechny tři zákonné formy spolupráce, a strukturální fondy Evropské unie. Velmi významný především pro obce je v tomto případě Program rozvoje venkova ČR na období 2007 ? 2013 a iniciativa LEADER. V neposlední řadě je věnována pozornost charakteristice obce Tymákov, s tím, že je zde ve stručnosti popsána historie i současnost a největší část je věnována závěrečným účtům obce, které jsou obrazem fungování takovéto obce. Práce končí praktickou částí, která je analýzou dotazníkového šetření, s celkovým počtem 110 respondentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the current state of the Czech countryside, approaching and it defines rural related notion of community or region that are mentioned in the first chapter. The following is the status of rural settlements and at the end of this section presents data from the last few years on demographic and social situation. Then the thesis deals with the use of grant funds, all funds from the state budget, receiving municipality, such as community Tymákov on which examples are given real numbers for 2011 and 2012. The chapter on the future and the development of rural settlements include factors influencing development, model development strategy or conclusions from the analysis of structured interviews. A related topic of cooperation between municipalities, which are defined by all three legal forms of cooperation and Structural Funds of the European Union. Very important especially for municipalities in this case is the Rural Development Programme of the Czech Republic for the period 2007 - 2013 and the LEADER approach. Finally, attention is paid to the characteristics of the community Tymákov, the fact that there is briefly described the history and the present, and the largest part is devoted to the final accounts of the municipalities which are the image of the functioning of such a community. The work ends with a practical part, which is an analysis of the survey, with a total of 110 respondents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Lucie Strejcova, R10B0064P.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strejcova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce933,12 kBUnknownZobrazit/otevřít
Strejcova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce506,25 kBUnknownZobrazit/otevřít
Strejcova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce389,44 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.