Název: Sledování pohybu rukou ve 3D pomocí dvou kamer
Další názvy: Tracking of the hand movement in 3D using two cameras
Autoři: Bureš, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Hrúz, Marek
Oponent: Krňoul, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7422
Klíčová slova: C++;OpenCV;stereo kalibrace;odečítání pozadí;sledování;3D rekonstrukce;mapa disparit;vyhledávací tabulka;3D projekce
Klíčová slova v dalším jazyce: C++;OpenCV;stereo calibration;background subtraction;tracking;3D reconstruction;disparity map;lookup table;3D projection
Abstrakt: Diplomová práce v úvodu popisuje teorii počítačového vidění, konkrétně model dírkové kamery a 3D projekci. Dále práce shrnuje teorii stereo kalibrace, epipolární geometrie a 3D rekonstrukce. Popisuje metodu odečítání pozadí a prezentuje hlavní metody pro sledování objektů. Praktická část této diplomové práce je implementována v programovacím jazyce C++ za využití knihovny OpenCV. Je rozdělena na systém stereo kalibrace, odečítání pozadí a systém pro sledování a 3D rekonstrukci objektu. V závěru prezentuje získané výsledky a navrhuje další možná vylepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis describes the theory of computer vision in the introduction specifically the pinhole camera model and 3D projection. The thesis also summarizes the theory of stereo calibration, epipolar geometry and 3D reconstruction. It describes a method for background subtraction and it presents main methods for tracking objects. The practical part of this thesis is implemented in the programming language C++ using OpenCV library. It is divided into a system of stereo calibration, background subtraction and system of tracking and 3D reconstruction. In conclusion, it presents the obtained results and suggests another possible improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukas_Bures_DP.pdfPlný text práce6,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bures-v.pdfPosudek vedoucího práce327,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bures-o.pdfPosudek oponenta práce669,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bures-p.pdfPrůběh obhajoby práce260,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.