Title: Sledování pohybu rukou ve 3D pomocí dvou kamer
Other Titles: Tracking of the hand movement in 3D using two cameras
Authors: Bureš, Lukáš
Advisor: Hrúz, Marek
Referee: Krňoul, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7422
Keywords: C++;OpenCV;stereo kalibrace;odečítání pozadí;sledování;3D rekonstrukce;mapa disparit;vyhledávací tabulka;3D projekce
Keywords in different language: C++;OpenCV;stereo calibration;background subtraction;tracking;3D reconstruction;disparity map;lookup table;3D projection
Abstract: Diplomová práce v úvodu popisuje teorii počítačového vidění, konkrétně model dírkové kamery a 3D projekci. Dále práce shrnuje teorii stereo kalibrace, epipolární geometrie a 3D rekonstrukce. Popisuje metodu odečítání pozadí a prezentuje hlavní metody pro sledování objektů. Praktická část této diplomové práce je implementována v programovacím jazyce C++ za využití knihovny OpenCV. Je rozdělena na systém stereo kalibrace, odečítání pozadí a systém pro sledování a 3D rekonstrukci objektu. V závěru prezentuje získané výsledky a navrhuje další možná vylepšení.
Abstract in different language: This diploma thesis describes the theory of computer vision in the introduction specifically the pinhole camera model and 3D projection. The thesis also summarizes the theory of stereo calibration, epipolar geometry and 3D reconstruction. It describes a method for background subtraction and it presents main methods for tracking objects. The practical part of this thesis is implemented in the programming language C++ using OpenCV library. It is divided into a system of stereo calibration, background subtraction and system of tracking and 3D reconstruction. In conclusion, it presents the obtained results and suggests another possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas_Bures_DP.pdfPlný text práce6,74 MBAdobe PDFView/Open
Bures-v.pdfPosudek vedoucího práce327,51 kBAdobe PDFView/Open
Bures-o.pdfPosudek oponenta práce669,34 kBAdobe PDFView/Open
bures-p.pdfPrůběh obhajoby práce260,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.