Title: Mobilní robot s magnetickými koly pro ultrazvukovou diagnostiku svarů potrubí
Other Titles: Mobile robot with magnetic wheels for ultrasonic diagnostics of pipeline welds
Authors: Hrdina, Jan
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Jáger, Arnold
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7426
Keywords: mobilní robot;oskulační kružnice;PD regulátor;homogenní transformační matice;vizuální zpětná vazba;počítačové vidění;barevný model RGB;barevný model HSV;prahování
Keywords in different language: mobile robot;osculating circle;PD controller;homogenous transformation matrix;vision-based feedback;computer vision;RGB color model;HSV color model;thresholding
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout alternativní architekturu mobilního robotu pro ultrazvukovou diagnostiku svarů potrubí. Robot by se měl pohybovat po potrubí z feromagnetického materiálu a sledovat svar, který bude zvýrazněn barevnou čarou kontrastní k barvě potrubí. Informace z okolního prostředí by měly být získávány pouze pomocí kamery umístěné na těle robotu, čili není uvažovaný žádný navigační systém, který by zařízení dodával informace o jeho aktuální poloze a natočení vzhledem k nějakému neměnnému (světovému) souřadnému systému.
Abstract in different language: This thesis aims to propose an alternative architecture of a mobile robot for an ultrasonic diagnosis of pipeline welds. The robot should move on the surface of the pipeline made of a ferromagnetic material and follow the weld, which will be highlighted by a color contrasting to the color of the pipeline. Information from the environment should be obtained only by a camera mounted on the robot body; thus, it is not considered any navigation system that should provide any information about robot´s current position and rotation with respect to the world coordinate system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JanHrdina.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Hrdina-v.pdfPosudek vedoucího práce364,06 kBAdobe PDFView/Open
Hrdina-o.pdfPosudek oponenta práce354,85 kBAdobe PDFView/Open
hrdina-p.pdfPrůběh obhajoby práce238,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.