Název: Systém syntézy řeči z limitované oblasti
Další názvy: Limited Domain Speech Synthesis System
Autoři: Jůzová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Tihelka, Daniel
Oponent: Matoušek, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7429
Klíčová slova: syntéza řeči;systém;limitovaná oblast;konkatenační metoda;řečové jednotky;výběr jednotek;řetězení jednotek;hledání frází;ARTIC TTS
Klíčová slova v dalším jazyce: speech synthesis;system;limited domain;concatenative method;speech units;unit selection;unit chaining;phrase searching;ARTIC TTS
Abstrakt: Tématem této práce je tvorba syntetizéru pro syntézu řeči z limitované oblasti. Práce obsahuje popis obecné syntézy konkatenační metodou a analýzu problému syntézy řeči z limitované oblasti, kde je vhodné používat pro konkatenaci i delší jednotky, jako jsou slova nebo části vět. Při návrhu algoritmu, který je v práci podrobně popsán, se využívá výstupů mé bakalářské práce. Kvalita výsledné syntetizované řeči generované realizovaným syntetizérem je zhodnocena na dvou zvolených limitovaných oblastech ? automat informující o výsledku přijímacího řízení na ZČU v Plzni a automat podávající informace o časech odjezdů a příjezdů vlaků a ceně jízdenek. Výstup syntetizéru je porovnán s výstupem obecného systému syntézy řeči navrženém na Katedře kybernetiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of present thesis is the building of a limited domain speech synthesis system. The thesis describes design and function of a general TTS system based on concatenative method, as well as an analysis of limited domain speech synthesis specifics, where longer units, like words or phrases, can be used. When designing the algorithm described in this thesis, the output of my bachelor thesis was used. The quality of synthesized speech generated by the synthesizer is tested on two limited domains chosen ? telephone automat providing information about results of exams on University of West Bohemia in Pilsen, and automatic system informing about departures and arrivals of trains and the ticket prices. The proposed limited domain synthesizer output is compared with the output of general TTS system developed at the Department of Cybernetics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce936,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
juzova-v.pdfPosudek vedoucího práce320,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
juzova-o.pdfPosudek oponenta práce574,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
juzova-p.pdfPrůběh obhajoby práce107,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7429

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.