Title: Optimalizovaná a paralelní implementace metod pro rozpoznávání řeči
Other Titles: Optimized and Parallel Implementation of Speech Recognition Algorithms
Authors: Kunešová, Marie
Advisor: Vaněk, Jan
Referee: Psutka Jr., Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7431
Keywords: Rozpoznávání řeči;HMM;algoritmus forward-backward;Viterbiův algoritmus;MFCC
Keywords in different language: Speech recognition;HMM;forward-backward algorithm;Viterbi algorithm;MFCC
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou a optimalizací metod rozpoznávání řeči z hlediska rychlosti výpočtu a přesnosti rozpoznávání. Je použito rozpoznávání řeči využívající skrytých Markovových modelů. Optimalizace z hlediska času výpočtu je zaměřena na zrychlení výpočtu akustických pravděpodobností a dekódování jako celku. Druhá část práce se zabývá analýzou a optimalizací rozpoznávání z hlediska jeho úspěšnosti. Rozpoznávány byly promluvy sestávající z posloupnosti číslovek. Je stanoven optimální počet stavů HMM připadajících na každé slovo a způsob normalizace dat a je zavedena penalizace slov. Dále je získána referenční posloupnost stavů HMM a na jejím základě jsou hledány nejčastěji se vyskytující záměny. Závěrem práce je zkoumán vliv zkreslení dat na kvalitu rozpoznávání.
Abstract in different language: This thesis concerns the analysis and optimization methods of speech recognition in regards to computation speed and accuracy of recognition. Speech recognition is done with the use of Hidden Markov Models. Optimization in regards to computation time is targeted at improving the speed of~acoustic likelihood computation and decoding as a whole. The second part of the thesis is concerning the analysis and optimization of speech recognition in regards to accuracy. Sequences of digits from 0 to 9 were being recognized. The optimal number of HMM states for each word and the approach to data normalization were determined and word penalization was applied. In the conclusion of the thesis, the influence of noise on the quality of recognition is examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kunesova.pdfPlný text práce564,02 kBAdobe PDFView/Open
kunesova-v.pdfPosudek vedoucího práce317,21 kBAdobe PDFView/Open
kunesova-o.pdfPosudek oponenta práce369,59 kBAdobe PDFView/Open
kunesova-p.pdfPrůběh obhajoby práce241,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.