Title: Přesné měření rychlosti a zrychlení rotačního pohybu na základě signálu z inkrementálního snímače
Other Titles: Precise Angular Velocity and Acceleration Measurement Using an Incremental Encoder
Authors: Šetka, Vlastimil
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Balda, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7438
Keywords: měření;rychlost;zrychlení;inkrementální snímač;IRC;Kalmanův filtr;FPGA
Keywords in different language: measurement;velocity;acceleration;incremental encoder;Kalman filter;FPGA
Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi přesného měření rychlosti a zrychlení rotačního pohybu na základě signálu z inkrementálního snímače. Řešení tohoto problému používaná v současné průmyslové praxi neposkytují požadovanou přesnost měření, což neumožňuje uspokojit stále vyšší požadavky na kvalitu regulace. V této práci je navržena a otestována komplexní metoda zpracování signálu z levných inkrementálních snímačů, kterými jsou průmyslové pohony standardně vybaveny. Navržená metoda využívá předzpracování signálu na programovatelném hradlovém poli FPGA a výpočetní algoritmus běžící na výkonném průmyslovém počítači. Tyto technologie se v poslední době staly cenově dostupnými i pro běžné aplikace. Výpočet rychlosti a zrychlení je realizován na bázi Kalmanova filtru pro optimální odhad stavu vhodně definovaného modelu měřeného signálu.
Abstract in different language: The diploma thesis analyses possibilities of precise angular velocity and acceleration measurement using an incremental encoder. Solutions of this problem available in today's industrial systems provide poor accurancy which is not sufficient for high demands on quality of regulation. The thesis provides design and test results of a complex measurement method for signal processing from a cheap incremental encoders which is a standard equipment of motor actuators. Proposed method uses signal preprocessing on the Field Programable Gate Array (FPGA) and computational algorithm running on high performance industrial computer. These technologies are now available at reasonable price for intended applications. Computation of velocity and acceleration is based on the Kalman filter for optimal estimation of feasible measured signal model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SETKA_Vlastimil_Diplomova_Prace_2013.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
setka-v.pdfPosudek vedoucího práce400,45 kBAdobe PDFView/Open
setka-o.pdfPosudek oponenta práce348,48 kBAdobe PDFView/Open
setka-p.pdfPrůběh obhajoby práce143,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.