Název: Přesné měření rychlosti a zrychlení rotačního pohybu na základě signálu z inkrementálního snímače
Další názvy: Precise Angular Velocity and Acceleration Measurement Using an Incremental Encoder
Autoři: Šetka, Vlastimil
Vedoucí práce/školitel: Schlegel, Miloš
Oponent: Balda, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7438
Klíčová slova: měření;rychlost;zrychlení;inkrementální snímač;IRC;Kalmanův filtr;FPGA
Klíčová slova v dalším jazyce: measurement;velocity;acceleration;incremental encoder;Kalman filter;FPGA
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnostmi přesného měření rychlosti a zrychlení rotačního pohybu na základě signálu z inkrementálního snímače. Řešení tohoto problému používaná v současné průmyslové praxi neposkytují požadovanou přesnost měření, což neumožňuje uspokojit stále vyšší požadavky na kvalitu regulace. V této práci je navržena a otestována komplexní metoda zpracování signálu z levných inkrementálních snímačů, kterými jsou průmyslové pohony standardně vybaveny. Navržená metoda využívá předzpracování signálu na programovatelném hradlovém poli FPGA a výpočetní algoritmus běžící na výkonném průmyslovém počítači. Tyto technologie se v poslední době staly cenově dostupnými i pro běžné aplikace. Výpočet rychlosti a zrychlení je realizován na bázi Kalmanova filtru pro optimální odhad stavu vhodně definovaného modelu měřeného signálu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis analyses possibilities of precise angular velocity and acceleration measurement using an incremental encoder. Solutions of this problem available in today's industrial systems provide poor accurancy which is not sufficient for high demands on quality of regulation. The thesis provides design and test results of a complex measurement method for signal processing from a cheap incremental encoders which is a standard equipment of motor actuators. Proposed method uses signal preprocessing on the Field Programable Gate Array (FPGA) and computational algorithm running on high performance industrial computer. These technologies are now available at reasonable price for intended applications. Computation of velocity and acceleration is based on the Kalman filter for optimal estimation of feasible measured signal model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SETKA_Vlastimil_Diplomova_Prace_2013.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
setka-v.pdfPosudek vedoucího práce400,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
setka-o.pdfPosudek oponenta práce348,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
setka-p.pdfPrůběh obhajoby práce143,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.