Title: Stanovení polohy pohybujícího se objektu pomocí satelitního systému
Other Titles: Position estimation of a moving object using a satellite system
Authors: Škach, Jan
Advisor: Šimandl, Miroslav
Referee: Straka, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7440
Keywords: Gauss-Newtonova iterační metoda;GNSS;GPS;mapa dopravní sítě;MATLAB;omezený odhad;optimalizace s vazbovými podmínkami;optimalizační toolbox
Keywords in different language: constrained estimation;constrained optimalization;Gauss-Newton iterative method;GNSS;GPS;MATLAB;optomalization toolbox;transportation network map
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím služeb globálního navigačního satelitního systému pro odhad polohy objektu při respektování předem známých omezení na trajektorii jeho pohybu. Nejprve je uveden matematický model měření pseudovzdáleností, který je prezentován v několika krocích se vzrůstající složitostí a značná pozornost je přitom věnována existenci různých lokálních souřadných systémů a časových základen. Následně je diskutován model dopravní sítě, který reprezentuje omezení na trajektorii pohybu objektu. Pro zjednodušení úlohy je dále uvažován pouze model cesty mezi dvěma uzly dopravní sítě, který je rozdělen na segmenty modelované pomocí úseček nebo kružnicových oblouků. Problém nalezení odhadu polohy je formulován jako problém nelineárních nejmenších čtverců, který je řešen Gauss-Newtonovou iterační metodou. V diplomové práci jsou diskutovány dva postupy využití informace z modelu cesty. Výsledky porovnání ukazují, že použití mapy dopravní sítě může vést k významnému zvýšení přesnosti odhadu polohy objektu v případě, že je mapa přesná.
Abstract in different language: This diploma thesis details a use of a global navigation satellite system services for a position estimation of an object with respect to its defined trajectory restrictions. At first, a mathematical pseudorange model is introduced in several steps with growing complexity while significant attention is paid to an existence of different local coordinate systems and time bases at the same time. Afterwards, a model of transportation network which represents the trajectory restrictions of a moving object is discussed. For a simplification, only a model of a single path between two nodes of the transportation network divided into partial segments approximated by line and arc segments is considered. The question of finding the state estimation is expressed as a problem of nonlinear least squares and it is solved by Gauss-Newton iterative method. In the thesis two techniques of the path model information utilization are discussed. Final results of the comparison indicate a significant increase of accuracy in position estimation when the precise model of transportation network is employed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A11N0074P.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
skach-v.pdfPosudek vedoucího práce375,59 kBAdobe PDFView/Open
skach-o.pdfPosudek oponenta práce386,57 kBAdobe PDFView/Open
skach-p.pdfPrůběh obhajoby práce158,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.