Název: Ohřev vsázky elektromagnetickou indukcí ve "studeném kelímku"
Další názvy: Heating of the workpiece with elmag. induction in cold crucible
Autoři: Heindl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rot, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7473
Klíčová slova: teorie indukčního ohřevu;Maxwellovy rovnice;Poyntingův vektor;válcové vlnění;elektromagnetické vlnění;ISM;studený kelímek;tavení elektricky vodivých materiálů;tavení elektricky nevodivých materiálů;vitrifikace jaderného odpadu;energetická náročnost;užití v praxi
Klíčová slova v dalším jazyce: theory of induction heating;Maxwell´s equations;Poynting vector;cylindrical radiation;electromagnetic radiation;ISM;cold crucible;melting of electrical conductive materials;melting of electrical non-conductive materials;vitrification of nuclear waste;energy intensity;use in practice
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na pochopení problematiky ohřevu vsázky elektromagnetickou indukcí pomocí studeného kelímku. Tato technologie se používá pro bezkontaktní tavení kovů. První část se zabývá teorií elektromagnetického vlnění. V dalšíčásti je shrnuta historie a princip tavení ve studeném kelímku. Podrobně je zde popsáno tavení elektricky vodivých a nevodivých materiálů. V následující kapitole je provedena simulace studeného kelímku v 2D softwaru specializovaného na fyzikální pole. V závěru práce je provedena úvaha na energetickou náročnost tavení a užití studeného kelímku v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on the understanding of heating of the workpiece by electromagnetic induction using a cold crucible. This technology is used for contactless melting metals. First chapter deals with theory of electromagnetic waves. Next chapter summarizes history and principle of melting in cold crucible. In detail is here described melting of electric conductive and non-conductive materials. The simulation of cold crucible in 2D software specializing in field of physical was performed in the next chapter. In the end,an essay on energy intensity of melting and use in practice was performed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Michal Heindl.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053649_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053649_oponent.pdfPosudek oponenta práce388,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053649_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7473

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.