Title: Optimalizace skladových procesů
Other Titles: Stock Processes Optimization
Authors: Hirman, Martin
Advisor: Kašpar, Petr
Sedlák, Pavel
Referee: Šanta, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7475
Keywords: Bonaparte;čárové kódy;čtečka čárových kódů;logistika;optimalizace skladových procesů;sklad;zásobování
Keywords in different language: Bonaparte;barcode;barcode reader;logistics;stock processes optimization;warehouse;supplying
Abstract: Tato práce se zabývá optimalizací skladových procesů ve skladu společnosti Bonaparte v Rokycanech. První část diplomové práce obsahuje základní teoretické informace z oblasti logistiky, zásobování, čárových kódů a skladování. Ve druhé části je popsán současný systém skladu, jednotlivé místnosti skladu, skladové technologie, a také skladové procesy, které byly využívány před optimalizací provedenou v rámci této diplomové práce. Ve třetí části jsou vyjmenovány a popsány systémy pro skladovou evidenci, které jsou dostupné v České republice, včetně systému LIST, který je využíván ve skladu společnosti Bonaparte v Rokycanech. Ve čtvrté části diplomové práce je navržena a popsána optimalizace skladových procesů pomocí vytvoření skladové aplikace pro čtečku čárových kódů a její zavedení do provozu. V poslední části je zhodnocen přínos čtečky čárových kódů v ostrém provozu a její hodnocení samotnými uživateli.
Abstract in different language: This master thesis is focused on optimization of stock processes in warehouse of Bonaparte company in Rokycany. First part of this thesis contains the basic theoretical information from field of logistics, supplying, the barcodes and stocking. The second part describes the current system of warehouse, individual warehouse rooms, stocking technologies and also stocking processes which were used before implementing the optimization of this thesis. The third part describes systems for stock records, which are available in Czech Republic, including the LIST system, which is used in warehouse of Bonaparte company in Rokycany. Fourth part suggests and describes optimization of stock processes by creating warehouse application for barcode reader and implementation of this barcode reader into business. The last part contains evaluation of benefits acquired by using the barcode reader in business and also evaluation of barcode reader users.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hirman_FINAL.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
053651_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,56 kBAdobe PDFView/Open
053651_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,92 kBAdobe PDFView/Open
053651_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.