Název: Optimalizace skladových procesů
Další názvy: Stock Processes Optimization
Autoři: Hirman, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kašpar, Petr
Sedlák, Pavel
Oponent: Šanta, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7475
Klíčová slova: Bonaparte;čárové kódy;čtečka čárových kódů;logistika;optimalizace skladových procesů;sklad;zásobování
Klíčová slova v dalším jazyce: Bonaparte;barcode;barcode reader;logistics;stock processes optimization;warehouse;supplying
Abstrakt: Tato práce se zabývá optimalizací skladových procesů ve skladu společnosti Bonaparte v Rokycanech. První část diplomové práce obsahuje základní teoretické informace z oblasti logistiky, zásobování, čárových kódů a skladování. Ve druhé části je popsán současný systém skladu, jednotlivé místnosti skladu, skladové technologie, a také skladové procesy, které byly využívány před optimalizací provedenou v rámci této diplomové práce. Ve třetí části jsou vyjmenovány a popsány systémy pro skladovou evidenci, které jsou dostupné v České republice, včetně systému LIST, který je využíván ve skladu společnosti Bonaparte v Rokycanech. Ve čtvrté části diplomové práce je navržena a popsána optimalizace skladových procesů pomocí vytvoření skladové aplikace pro čtečku čárových kódů a její zavedení do provozu. V poslední části je zhodnocen přínos čtečky čárových kódů v ostrém provozu a její hodnocení samotnými uživateli.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on optimization of stock processes in warehouse of Bonaparte company in Rokycany. First part of this thesis contains the basic theoretical information from field of logistics, supplying, the barcodes and stocking. The second part describes the current system of warehouse, individual warehouse rooms, stocking technologies and also stocking processes which were used before implementing the optimization of this thesis. The third part describes systems for stock records, which are available in Czech Republic, including the LIST system, which is used in warehouse of Bonaparte company in Rokycany. Fourth part suggests and describes optimization of stock processes by creating warehouse application for barcode reader and implementation of this barcode reader into business. The last part contains evaluation of benefits acquired by using the barcode reader in business and also evaluation of barcode reader users.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hirman_FINAL.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053651_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053651_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053651_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7475

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.