Název: Zákaz práce dětí - srovnání úpravy ČR s právní úpravou EU
Další názvy: Prohibition of child labor - the legislation of the Czech Republic compared with the legislation of the European Union
Autoři: Kimmelová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Kolaříková, Dana
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7503
Klíčová slova: dětská práce;Evropská unie;Směrnice o ochraně mladistvých pracovníků;zákoník práce;zákon o zaměstnanosti;řízení o povolení výkonu činnosti dítěte;pracovněprávní subjektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: child labour;European union;Directive on protection of young people at work;labour code;employment act;proceeding for permission of performace activities of child;law subjectivity
Abstrakt: Předmětem práce je srovnání právní úpravy zákazu práce dětí v České republice a Evropské unii ve spojení s reflexí problematiky ve Velké Británii jako dalšího členského státu EU. Budou vysvětleny základní pojmy týkající se zpracovávaného tématu a základní uvedení do dané problematiky z hlediska právní úpravy. Hlavní obsahovou složkou je komparace české a zahraniční právní úpravy a pokus o úvahy de lege ferenda. Jako výzkumná metoda bude užita analýza s cílem komparovat danou problematiku. Cílem diplomové práce je postihnout význam ochranné funkce pracovního práva ve vztahu k dětem a mladistvým a provést systémový přehled.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the theme of the prohibition of child labor. It deals with work activities of children and working conditions of young employees. The thesis analyzes a legal dimension of the issue. The key point is the comparison of the Czech legislation with the legislation of the European Union.The aim of this thesis is to describe the importance of protective function of labor law in relation to the employment of children and young people and to outline the system´s overview.Standard methodology to be used in the thesis is an analytical method. Based on the acquired knowledge the comparison will be made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPP) / Theses (DLL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pravo - DIPLOMOVA PRACE - verze pro CD.pdfPlný text práce869,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kimmelova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kimmelova-2.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kimmelova Sandra.pdfPrůběh obhajoby práce415,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7503

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.