Název: Návrh hliníkové kapoty Mercedesu třídy C
Další názvy: Design of Mercedes C-class bonnet made of aluminium
Autoři: Ettlerová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Adámek, Vítězslav
Balihar, Michal
Oponent: Smolíková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7545
Klíčová slova: kapota;topologická optimalizace;hliník;tuhostní výpočty
Klíčová slova v dalším jazyce: bonnet;topology optimization;aluminium;stiffness
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové konstrukce přední kapoty Mercedesu třídy C z hliníkové slitiny za účelem snížení její hmotnosti. Cílem je vytvořit novou konstrukci dosahující shodných nebo lepších dynamických a tuhostních vlastností v porovnání s původní ocelovou kapotou. Data potřebná pro vypracování této práce byla oficiálně poskytnuta vývojovým centrem společnosti MBtech se sídlem v německém Sindelfingenu. V rámci návrhu nové kapoty byly nejprve nastíněny současné trendy, technologie a materiály používané v oblasti výroby karoserií. Ve spolupráci s odborným konzultantem byla formulována kriteria pro posouzení mechanických vlastností kapoty s ohledem na požadavky běžně kladené na přední kapoty v automobilovém průmyslu. Následně byly prostřednictvím kriterií analyzovány vlastnosti původní ocelové kapoty. Další část práce byla věnována návrhu nové konstrukce s využitím topologické optimalizace a zpracování výsledků optimalizační úlohy. Pomocí konečnoprvkového systému MSC.Marc/Mentat, produktů firmy Altair (HyperMesh, Radioss, OptiStruct), systému Matlab a Rhinoceros byly vytvořeny 4 varianty nového návrhu. Po analyzování a modifikaci variant bylo stanoveno nejvhodnější řešení pro novou kapotu z hliníkové slitiny, u kterého byla provedena analýza možnosti promáčknutí pohledového plechu. Novým návrhem se podařilo snížit hmotnost o 37,5% při současném splnění všech zadaných kriterií.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on design of a new structure of the Mercedes C-class front bonnet made from aluminum alloy to reduce weight. The aim is to create a new design with the same or better dynamic and stiffness parameters in comparison with the original steel bonnet. For the purpose of this thesis, original data were provided by computing department of MBtech company based in Sindelfingen, Germany. First part contains summary of the common and new trends, technologies and materials used in the design of the bodyworks. In collaboration with an expert consultant, there are formulated criteria for assessing mechanical attributes with respect to common requirements in automobile industry followed by the analysis of the original steel bonnet design. The next part of this thesis is devoted to the design of new structure using topology optimization and processing the optimization results. By using finite element system MSC.Marc/Mentat, Altair products (HyperMesh, Radioss, OptiStruct), Matlab and Rhinoceros software, four variants of the new design are created and analyzed and the most appropriate solution for a new aluminium bonnet is found. The new design of bonnet allows weight reduction of 37.5%, while meeting all specified criteria.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-ettlerova_zuzana.pdfPlný text práce25,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ettlerova_vedouciPosudek vedoucího práce542,79 kBUnknownZobrazit/otevřít
Ettlerova_oponentPosudek oponenta práce366,6 kBUnknownZobrazit/otevřít
Ettlerova_prubehPrůběh obhajoby práce239,75 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7545

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.