Název: Prezentace výzkumné skupiny
Další názvy: Presentation of research group
Autoři: Gorschenek, David
Vedoucí práce/školitel: Brůha, Petr
Oponent: Ježek, Kamil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7606
Klíčová slova: prezentace výzkumné skupiny;International Neuroinformatics Coordinating Facility;řízení projektu;správa souboru;správa experimentu;systém pro správu obsahu;neuroinformatika;EEG;ERP;prezentace výzkumu;prezentace lidí
Klíčová slova v dalším jazyce: presentation of research group;International Neuroinformatics Coordinating Facility;project management;file management;experiment management;content management system;neuroinformatics;EEG;ERP;presentation of research;presentation of people
Abstrakt: Prezentace výzkumu a prezentace samotné výzkumné skupiny je v dnešní době velmi důležitá. Každá výzkumná skupina, která chce být ve světě známa a která chce svým výzkumem zaujmout lidi, potřebuje prezentovat svůj výzkum. Cílem mé práce je analyzovat jak výzkumné skupiny v International Neuroinformatics Coordinating Facility, na Katedře informatiky a výpočetní techniky a další výzkumné skupiny na světově známých univerzitách prezentují svůj výzkum. Tato analýza je použita při návrhu prezentačních stránek českého neuroinformatického uzlu. Dále je zde analýza systémů pro správu obsahu, protože prezentační stránky jsou vytvořeny využitím jednoho z analyzovaných systémů pro správu obsahu. Dalším cílem mé práce je analyzovat jak mohou členové výzkumné skupiny řídit jejich projekt a sdílet soubory a dokumenty, které jsou privátní. Analyzoval jsem nějaké softwarové nástroje, které se používají pro řízení projektu. Na závěr jsem navrhnul a realizoval řešení pro prezentaci českého neuroinformatického uzlu a pro řízení projektu výzkumné skupiny na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě v Plzni podle požadavků členů výzkumné skupiny.
Abstrakt v dalším jazyce: Presentation of the research and presentation of the research group itself is very important in these days. Every research group, who wants to be known all around the world and who wants to get people interested in their field of research, needs to present their research. The purpose of my study is to analyse how research groups in International Neuroinformatics Coordinating Facility, in the Department of Computer Science and Engineering, and other research groups at world known universities present their research. This analysis is used during the process of designing the presentation websites of the Czech neuroinformatics node. Then there is an analysis of the content management systems because the presentation websites are created by using one of the analysed content management systems. Another purpose of my study is to analyse how the members of the research group can manage their project and share files and documents, which are private. Some software tools are analysed there, which are used for project management. Finally, I suggested and realised solution for the presentation of the Czech neuroinformatics node and for the project management of the research group in the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia according to the given requirements of the members of the research group.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
David Gorschenek_Diploma Thesis.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0102Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce535,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0102Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce706,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0102Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce253,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7606

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.