Název: Programový nástroj pro volbu optimálního portfolia
Další názvy: A programming tool for finding the optimal portfolio
Autoři: Pavelec, Josef
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Marek, Patrice
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7643
Klíčová slova: optimální portfolio;efektivní portfolio v Markowitzově smyslu;GUI Matlab;kapitálový trh;investice
Klíčová slova v dalším jazyce: optimal portfolio;Markowitz portfolio theory;GUI Matlab;stock exchange;investment
Abstrakt: Cílem této práce je vytvoření programového nástroje pro uživatele ? investora, kterému bude pomáhat s rozhodováním o nákupech a prodejích akcií na kapitálovém trhu. Matematickým problémem je zde navržení optimální skladby portfolia. Vytvořený program je schopen automaticky stahovat a aktualizovat data z internetu a na základě těchto historických dat doporučuje následující kroky investorovi (nákup či prodej aktiva). Součástí řešení je také simulační prostředí pro ověření těchto investic na reálných datech (včetně zohlednění burzovních poplatků a daně). Při optimalizaci je využito Markowitzova efektivního portfolia. Práce je orientována jak na technickou stránku problému, tak na uživatelsky příjemné a jednoduché ovládání programu. Za tímto účelem je také program zdokumentován tak, aby se s ním nový uživatel naučil aktivně pracovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is to create a programming tool for user - investor. This tool should help the investor with his decisions at the stock exchange. The mathematical problem is to assemble the optimal portfolio. This program is able to download and update the data automatically from the internet. Based on these data (stock rates) the program recommends the~next steps to the investor (buying or selling a share). One part of~the~solution is the simulation interface for validating the test investments on real data (including stock exchange fees and taxes). The main optimalization is based on Markowitz portfolio theory. This thesis is oriented on the technical part of this problem but also on~the~user comfortable interface. To support user's convenience there is also \newline a user's manual.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JosefPavelec-DP.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0013Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce303,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0013Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce600,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0013Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7643

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.