Název: Role místních akčních skupin v rozvoji venkovských regionů
Další názvy: The roles of local action groups in rural regions development in the Pilsen region
Autoři: Krupková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Kopp, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7650
Klíčová slova: venkovský region;rozvoj;místní akční skupina;leader;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: rural region;development;local action group;leader;Pilsen region
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu místních akčních skupin působících na území Plzeňského kraje, které realizují metodu LEADER. Představena je jejich činnost a problematické oblasti. Výstupem je posouzení významu místních akčních skupin pro rozvoj venkovských regionů. Na začátku se bakalářská práce věnuje místním akčním skupinám a metodě LEADER z teoretického hlediska. V další části jsou představeny základní informace o místních akčních skupinách v Plzeňském kraji, jejich strategická zaměření rozvoje území a důležitá je analýza počtu realizovaných projektů a výše alokované dotace v programovém období 2007 - 2013, výzkum je graficky znázorněn v programu ArcMap. Pro nastínění činnosti MAS je vypracovaná případová studie MAS Český Západ - Místní partnerství, o.s., která je zaměřená na konkrétní zrealizované projekty. Primární data jsou získána strukturovaným rozhovorem s představitelem Český Západ - Místní partnerství, o.s. V závěru práce jsou představeny příležitosti programového období 2014 - 2020. Výsledkem práce je dokázání, že MAS hrají v rozvoji venkova velmi významnou roli.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the analysis of local action groups operating in the Pilsen region which implement the LEADER approach. Their activities and problem areas are presented. The output of this thesis is an assessment of the importance of local action groups for the development of rural regions. The beginning is devoted to local action groups and the LEADER approach from a theoretical point of view. The next section presents the basic information about the local action groups in the Region, the strategic focus of the development and importance of the analysis is the number of projects and the amount of subsidies allocated in the programming period 2007 - 2013, research is graphically illustrated in the ArcMap programme. To outline the activities of MAS a case study called MAS Czech West - Local Partnership Association is prepared. It focuses on specific implemented projects. Primary data are collected by structured interviews with representatives of Czech West - Local Partnerships. In conclusion, the program presents opportunities for the period 2014 - 2020. The final result of the thesis is proving that LAG play in rural development a very important role.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krupkova_bp_2013.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krupkova - pos. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce227,3 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krupkova - oponent.zipPosudek oponenta práce379,17 kBZIPZobrazit/otevřít
Krupkova.jpgPrůběh obhajoby práce134 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7650

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.