Název: Marketing maloobchodu vybrané firmy
Další názvy: Retail marketing of a chosen company
Autoři: Máchová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7664
Klíčová slova: maloobchod;marketingové nástroje;marketingový mix;marketing maloobchodu
Klíčová slova v dalším jazyce: retail;marketing instruments;marketing mix;retail marketing
Abstrakt: Cílem bakalářské práce ,,Marketing maloobchodu vybrané firmy? je analyzovat problematiku využívání marketingových nástrojů v maloobchodní jednotce, konkrétně v obchodním řetězci Globus ČR, k. s. Teoretická část vysvětluje pojem obchod, jeho stručný vývoj a členění. Dále pojednává o marketingovém mixu a objasňuje jednotlivé nástroje. Praktická část se věnuje představení zvolené firmy a seznámení s marketingovými nástroji, které používá k budování loajality a spokojenosti zákazníků a image podniku. Efektivita užívaných prvků je poté hodnocena pomocí dotazníkového výzkumu a na základě jeho výsledků jsou formulována doporučení, jež by mohla jejich účinnost zesílit.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the work ,,Retail marketing of a chosen company? is to analyze the issue of the use of marketing tools in the retail company, specifically in the retail chain Globus ČR, k. s. The theoretical part explains the concept of the business, his concise progress and the classification. It also deals with the marketing mix and clarifies the different tools. The practical part introduces the selected company and presents marketing tools that are used to build loyalty and customer satisfaction and company image. The efficiency of the used elements is evaluated by the questionnaire based on the research and the recommendations are formulated according to its results in order to increase their effectiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Marie Machova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_V.pdfPosudek vedoucího práce991,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_O.pdfPosudek oponenta práce912,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.