Title: Marketing maloobchodu vybrané firmy
Other Titles: Retail marketing of a chosen company
Authors: Máchová, Marie
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7664
Keywords: maloobchod;marketingové nástroje;marketingový mix;marketing maloobchodu
Keywords in different language: retail;marketing instruments;marketing mix;retail marketing
Abstract: Cílem bakalářské práce ,,Marketing maloobchodu vybrané firmy? je analyzovat problematiku využívání marketingových nástrojů v maloobchodní jednotce, konkrétně v obchodním řetězci Globus ČR, k. s. Teoretická část vysvětluje pojem obchod, jeho stručný vývoj a členění. Dále pojednává o marketingovém mixu a objasňuje jednotlivé nástroje. Praktická část se věnuje představení zvolené firmy a seznámení s marketingovými nástroji, které používá k budování loajality a spokojenosti zákazníků a image podniku. Efektivita užívaných prvků je poté hodnocena pomocí dotazníkového výzkumu a na základě jeho výsledků jsou formulována doporučení, jež by mohla jejich účinnost zesílit.
Abstract in different language: The aim of the work ,,Retail marketing of a chosen company? is to analyze the issue of the use of marketing tools in the retail company, specifically in the retail chain Globus ČR, k. s. The theoretical part explains the concept of the business, his concise progress and the classification. It also deals with the marketing mix and clarifies the different tools. The practical part introduces the selected company and presents marketing tools that are used to build loyalty and customer satisfaction and company image. The efficiency of the used elements is evaluated by the questionnaire based on the research and the recommendations are formulated according to its results in order to increase their effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Marie Machova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Machova_V.pdfPosudek vedoucího práce991,34 kBAdobe PDFView/Open
Machova_O.pdfPosudek oponenta práce912,55 kBAdobe PDFView/Open
Machova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.