Název: Využití nástrojů marketingového mixu vybrané firmy na B2B a B2C trzích
Další názvy: The use of marketing instruments in a chosen company in B2B and B2C markets
Autoři: Formánková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7669
Klíčová slova: marketingový mix;B2B trh;B2C trh
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;B2B market;B2C market
Abstrakt: Předložená bakalářská práce pojednává o konkrétních nástrojích marketingového mixu malé kamenické firmy Inkasta s.r.o. a o jejich rozdílném využití na trzích B2B a B2C. První část práce obsahuje teoretický úvod k problematice marketingového mixu a základní charakteristiku B2B a B2C trhu. Dále se práce věnuje analýze samotné firmy Inkasta, a to zejména tomu, jaké marketingové nástroje a v jaké míře firma na obou cílových trzích využívá. V poslední nejdůležitější kapitole autorka na základě analýzy firmy a jejího marketingového mixu navrhla několik opatření pro zlepšení fungování firemního marketingu na trhu B2B i B2C. Hlavním výstupem jsou právě marketingové návrhy, které jsou představeny ve dvou částech, a to postupně pro B2C a poté pro B2B trh. Návrhy by po uplatnění v praxi měly firmě pomoci bojovat s konkurencí, zvýšit počet nových i věrných zákazníků a tím i zvýšit její podíl na trhu. ?
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on particular instruments of marketing mix of a small stonemason's company called Inkasta s.r.o. and on the different use of these tools on B2B and B2C market. The first part provides the theoretical introduction to marketing mix and to B2B and B2C market. The next part presents the chosen company and analyzes it´s use of tools of marketing mix on both target markets. The last, most important chapter is dedicated to some suggestions how to improve the company´s marketing. The main outputs of the thesis are these improvement proposals which are presented at first for the B2C market and then for B2B market. The proposals are supposed to help the company to increase the number of customers and to raise the share of market in the hard competitive environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace formankova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formankova_V.pdfPosudek vedoucího práce967,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formankova_O.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formankova_P.jpgPrůběh obhajoby práce391,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7669

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.