Title: Farmářské trhy v ČR pohledem zákazníků
Other Titles: Farmers' markets in the Czech Republic from the point of view of customers
Authors: Brašeňová, Michaela
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7687
Keywords: farmářské trhy;farmářské kamenné obchody;návštěvnost;nákupní chování;ekologické zemědělství
Keywords in different language: farmers' markets;farm shops;attendance;consumer behavior;ecological agriculture
Abstract: Tato práce zpracovává téma farmářských trhů v České republice. Specifikuje jejich přínosy pro spotřebitele i české producenty. Samostatná kapitola pojednává o nákupním chování spotřebitele aplikovaném na prostředí farmářských trhů. Dále popisuje podmínky, za kterých trhy vznikly a jak se vyvíjely, stručně je nastíněn vývoj obchodu u nás. Část práce se věnuje farmářským trhům v Plzni a v souvislosti s nimi analyzuje povědomí obyvatel Plzně o zdejších trzích a jejich návštěvnost. Specifikuje důvody návštěv trhů a zahrnuje také hodnocení trhů obyvateli Plzně. Dále stanovuje podmínky, které musí farmáři dodržovat při prodeji svých produktů a osvětluje pojmy ekologické zemědělství a biopotraviny. Informuje o farmářských prodejnách v Plzni a bedýnkovém prodeji. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro budoucí rozvoj Plzeňských farmářských trhů.
Abstract in different language: This thesis composes the topic of farmers' markets in the Czech Republic. It specifies their benefits for consumers and Czech producers as well. A separate chapter deals with consumer behaviour, which is applied to the environment of farmers' markets. Thereafter it describes conditions of farmers' markets origins and how they have developed, briefly is sketched our trade development. One part of thesis is dedicated to farmers' markets in Pilsen and in connection with them analyzes Pilsen's inhabitants' awareness of local farmers' markets and their attendance. It specifies the reasons for markets' visits and it also includes evaluation of markets by the inhabitants of Pilsen. Then it determines conditions, that farmers have to observe when selling their products and it explains the terms of ecological agriculture and organic food. It informs about farm shops in Pilsen and box sale. At the end of thesis are mentioned recommendations for future development of Pilsen's farmers' markets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FARMARSKE TRHY V CR POHLEDEM ZAKAZNIKU.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Brasenova_V.pdfPosudek vedoucího práce913,55 kBAdobe PDFView/Open
Brasenova _O.pdfPosudek oponenta práce718 kBAdobe PDFView/Open
Brasenova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,71 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.