Název: Farmářské trhy v ČR pohledem zákazníků
Další názvy: Farmers' markets in the Czech Republic from the point of view of customers
Autoři: Brašeňová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7687
Klíčová slova: farmářské trhy;farmářské kamenné obchody;návštěvnost;nákupní chování;ekologické zemědělství
Klíčová slova v dalším jazyce: farmers' markets;farm shops;attendance;consumer behavior;ecological agriculture
Abstrakt: Tato práce zpracovává téma farmářských trhů v České republice. Specifikuje jejich přínosy pro spotřebitele i české producenty. Samostatná kapitola pojednává o nákupním chování spotřebitele aplikovaném na prostředí farmářských trhů. Dále popisuje podmínky, za kterých trhy vznikly a jak se vyvíjely, stručně je nastíněn vývoj obchodu u nás. Část práce se věnuje farmářským trhům v Plzni a v souvislosti s nimi analyzuje povědomí obyvatel Plzně o zdejších trzích a jejich návštěvnost. Specifikuje důvody návštěv trhů a zahrnuje také hodnocení trhů obyvateli Plzně. Dále stanovuje podmínky, které musí farmáři dodržovat při prodeji svých produktů a osvětluje pojmy ekologické zemědělství a biopotraviny. Informuje o farmářských prodejnách v Plzni a bedýnkovém prodeji. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro budoucí rozvoj Plzeňských farmářských trhů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis composes the topic of farmers' markets in the Czech Republic. It specifies their benefits for consumers and Czech producers as well. A separate chapter deals with consumer behaviour, which is applied to the environment of farmers' markets. Thereafter it describes conditions of farmers' markets origins and how they have developed, briefly is sketched our trade development. One part of thesis is dedicated to farmers' markets in Pilsen and in connection with them analyzes Pilsen's inhabitants' awareness of local farmers' markets and their attendance. It specifies the reasons for markets' visits and it also includes evaluation of markets by the inhabitants of Pilsen. Then it determines conditions, that farmers have to observe when selling their products and it explains the terms of ecological agriculture and organic food. It informs about farm shops in Pilsen and box sale. At the end of thesis are mentioned recommendations for future development of Pilsen's farmers' markets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FARMARSKE TRHY V CR POHLEDEM ZAKAZNIKU.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brasenova_V.pdfPosudek vedoucího práce913,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brasenova _O.pdfPosudek oponenta práce718 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brasenova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.