Title: Marketingový plán vybrané firmy
Other Titles: Marketing plan of selected company
Authors: Kokošková, Radka
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7692
Keywords: marketingový plán;situační analýzy;marketingový mix;marketingové cíle;marketingová strategie
Keywords in different language: marketing plan;situational analysis;marketing mix;marketing aim;marketing strategy
Abstract: Bakalářská práce na téma Marketingový plán vybrané firmy se elementárně dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. První kapitola obsahuje definici marketingu a teoretický postup marketingového plánování a jeho krocích. V praktické části byly teoretické poznatky marketingového plánu aplikovány na akciovou společnost KERAMOST, a.s. Nejdříve je stručně představena společnost KERAMOST, a.s., která se zabývá výrobou a prodejem bentonitových steliv. Následující podkapitoly se věnují marketingovému mixu a situačním analýzám, které jsou zakončeny SWOT analýzou. Dále jsou specifikovány podnikové marketingové cíle, strategie, akční plány, rozpočet a doporučená kontrola. Hlavním výstupem práce je návrh marketingového plánu této společnosti pro následující období.
Abstract in different language: Bachelor thesis on topic of Marketing plan of selected company is basically divided into two parts: theoretical and practical. The first part provides a general definition of marketing and theoretical marketing plan process and its steps. In the practical part, there were theoretical experience of marketing plan applied to a joint stock company KERAMOST. Firstly, there is briefly introduced KERAMOST company. This company produces and sells bentonite litter. The following subsections are devoted to marketing mix and situational analyses, that are finished SWOT analysis. Next, there are specified corporate marketing aims, marketing strategy, action plans, budget and recommended control. The main outcome of this work is to design the company´s marketing plan for next year.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_KOKOSKOVA_RADKA.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Kokoskova_V.pdfPosudek vedoucího práce985,61 kBAdobe PDFView/Open
Kokoskova _O.pdfPosudek oponenta práce915,9 kBAdobe PDFView/Open
Kokoskova_P.jpgPrůběh obhajoby práce452,47 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.