Název: Marketingový plán vybrané firmy
Další názvy: Marketing plan of selected company
Autoři: Kokošková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7692
Klíčová slova: marketingový plán;situační analýzy;marketingový mix;marketingové cíle;marketingová strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing plan;situational analysis;marketing mix;marketing aim;marketing strategy
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Marketingový plán vybrané firmy se elementárně dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. První kapitola obsahuje definici marketingu a teoretický postup marketingového plánování a jeho krocích. V praktické části byly teoretické poznatky marketingového plánu aplikovány na akciovou společnost KERAMOST, a.s. Nejdříve je stručně představena společnost KERAMOST, a.s., která se zabývá výrobou a prodejem bentonitových steliv. Následující podkapitoly se věnují marketingovému mixu a situačním analýzám, které jsou zakončeny SWOT analýzou. Dále jsou specifikovány podnikové marketingové cíle, strategie, akční plány, rozpočet a doporučená kontrola. Hlavním výstupem práce je návrh marketingového plánu této společnosti pro následující období.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on topic of Marketing plan of selected company is basically divided into two parts: theoretical and practical. The first part provides a general definition of marketing and theoretical marketing plan process and its steps. In the practical part, there were theoretical experience of marketing plan applied to a joint stock company KERAMOST. Firstly, there is briefly introduced KERAMOST company. This company produces and sells bentonite litter. The following subsections are devoted to marketing mix and situational analyses, that are finished SWOT analysis. Next, there are specified corporate marketing aims, marketing strategy, action plans, budget and recommended control. The main outcome of this work is to design the company´s marketing plan for next year.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_KOKOSKOVA_RADKA.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoskova_V.pdfPosudek vedoucího práce985,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoskova _O.pdfPosudek oponenta práce915,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoskova_P.jpgPrůběh obhajoby práce452,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.