Title: Analýza marketingových aktivit zámku Zbiroh
Other Titles: Analysis of marketing activities of castle Zbiroh
Authors: Lehká, Andrea
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7693
Keywords: marketingové aktivity;SWOT analýza;návštěvnost
Keywords in different language: marketing activities;SWOT analysis;turnout
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingových aktivit zámku Zbiroh. Cílem je navrhnout opatření, která by zvýšila jeho návštěvnost. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teorii z oblasti marketingový nástrojů, která je potřebná pro následné zpracování praktické části. Na začátku praktické části je uvedena stručná historie zámku spolu s popisem společnosti Chateau Zbiroh s.r.o. a její nabídky služeb. Dále se práce také zabývá získáním dotací v roce 2005 na obnovu zámku Zbiroh a jeho návštěvností v posledních třech letech. Následující kapitola pojednává o marketingovém mixu a marketingových aktivitách společnosti, kde jsou také uvedeny možné nedostatky a opatření na zlepšení, popisuje jednotlivé cílové segmenty trhu a zahrnuje rovněž zpracovanou SWOT analýzu. Poslední část práce přináší návrh na zvýšení návštěvnosti zámku Zbiroh, který vycházel především z výsledků z již zmiňované kapitoly z oblasti analýzy návštěvnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis is dealing with subject of marketing activities of castle Zbiroh. The aim is to suggest precautions which would scale up turnout of the castle. Thesis consists of two parts. First one contains theory of marketing tools which is necessary for further practical processing in the second part. The practical part is introduced with brief overview of history of castle Zbiroh together with characterization of company Chateau Zbiroh Ltd. and its service. Another subject of thesis is dealing with acquirement of subsidy for castle renovation in 2005 and also with its turnout in last three years. In next chapter are traced marketing mix and marketing activities of the company, presented possible insufficiencies and suggestions for improvement and included particular target segments of market with elaborated SWOT analysis. Last part of the thesis proposes methods for scaling up turnout of castle Zbiroh which are based mainly on already mentioned chapter containng turnout analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Andrea Lehka.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Lehka_V.pdfPosudek vedoucího práce989,64 kBAdobe PDFView/Open
Lehka_O.pdfPosudek oponenta práce947,68 kBAdobe PDFView/Open
Lehka_P.jpgPrůběh obhajoby práce362,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.