Název: Analýza marketingových aktivit vybrané památky
Další názvy: Analysis of the marketing activities of selected heritage site
Autoři: Stuchlová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7695
Klíčová slova: Státní hrad Švihov;kulturní dědictví;art marketing;marketing kulturních památek;dotazníkový výzkum;prohlídky
Klíčová slova v dalším jazyce: State Švihov castle;cultural heritage;art marketing;cultural heritage marketing;questionnaire survey;guided tour
Abstrakt: Bakalářská práce je zpracována v podmínkách Státního hradu Švihov a zaměřena na analýzu současných marketingových aktivit a analýzu návštěvníků. Nejprve je popsána situace a prostředí, ve kterém se památka nachází. Teoretické poklady jsou uvedeny na začátku jednotlivých kapitol, které se věnují marketingovému mixu služeb hradu s ohledem na návštěvníky, analýze návštěvníků, dotazníkovému průzkumu a SWOT analýze. Na základě zjištěných informací jsou v závěru práce předloženy návrhy do budoucna, které mají sloužit k zajištění větší komplexnosti nabídky hradu. Jedná se o vytvoření výstavy v rámci filmového turismu, návrh propagačního materiálu na kulturní akce a výstavy, návrh úpravy oficiálních internetových stránek, návrh loga a další. Poslední kapitola se zabývá možnostmi spolupráce s dalšími objekty v regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is elaborated in terms of the State Castle Švihov and focused on the analysis of current marketing activities and analysis of visitors. First is described the situation and the environment in which the monument is located. Theoretical sources are stated at the beginning of each chapter, which are dedicated to: marketing mix of castle services with regard to visitors, visitor analysis, questionnaire survey and SWOT analysis. Based on the gained information is at the end of the work submitted suggestion for the future, which is striving to ensure more complex list of castle services. The suggestion consists of exhibition in the film tourism, design promotional material for cultural events and exhibitions, design modifications of the official website, logo design and more. The last chapter is about the potential cooperation with other objects in the region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
STUCHLOVA Ivana, bakalarska prace.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stuchlova -V.pdfPosudek vedoucího práce666,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stuchlova_O.jpgPosudek oponenta práce747,73 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Stuchlova_P.jpgPrůběh obhajoby práce358,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7695

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.