Title: Analýza marketingových aktivit obce Vřeskovice
Other Titles: Analysis of marketing activities in Vřeskovice
Authors: Rymusová, Martina
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7697
Keywords: dotazníkové šetření;marketing;marketingové aktivity;marketingový výzkum;řešení;obec
Keywords in different language: questionnaires;marketing;marketing activities;marketing research;solution;village
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit obce Vřeskovice. Téma bylo vybráno na základě spjatosti autorky se zmíněnou obcí. Zmíněné teoretické pojmy jsou vysvětleny v aplikaci na zvolené téma. Praktická část popisuje dvě dotazníková šetření, pomocí kterých byly zjištěny názory a přání obyvatel obce. Na základě zjištěných poznatků byly sestaveny návrhy na realizaci, které by zajistily zlepšení marketingových aktivit a života občanů v obci. Tyto výstupy práce byly jejím hlavním cílem. Některé z uvedených návrhů se mohou realizovat téměř okamžitě, jiné návrhy jsou rozpracovány jako doporučení do budoucnosti. Jeden zjištěný problém a vypracovaný návrh byl realizován již v průběhu vypracovávání práce. Veškeré návrhy využije zastupitelstvo obce.
Abstract in different language: The presented work is focused on the analysis of marketing activities of the village Vřeskovice. The topic was chosen on the basis of connection between the author and the village. These theoretical concepts are explained in the application of the chosen topic. The practical part presents two questionnaires, where were identified the views and wishes of the inhabitants of the village. Based on the findings, there were compiled suggestions for implementation, which would ensure improvement of marketing activities and life of village citizens. These outputs of the work were its main goal. Some of these suggestions can be implemented almost immediately; other suggestions are elaborated as recommendations for the future. One of the identified problems and elaborated proposals was implemented already during developing the work. All proposals will be used by the municipal council.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rymusova_Martina.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova -V.pdfPosudek vedoucího práce660,62 kBAdobe PDFView/Open
Rymusova_O.pdfPosudek oponenta práce855,52 kBAdobe PDFView/Open
Rymusova_P.jpgPrůběh obhajoby práce318,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.