Název: Prodejní strategie společnosti DuPont
Další názvy: DuPont sales strategy
Autoři: Kosťun, Michal
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7709
Klíčová slova: prodejní strategie;segmentace trhu;mezinárodní marketing;DuPont;práškové barvy
Klíčová slova v dalším jazyce: sales strategy;market segmentation;international marketing;DuPont;powder coating
Abstrakt: Předložená bakalářská práce s názvem ?Prodejní strategie společnosti DuPont? analyzuje prodejní strategii a mezinárodní marketing produktové řady práškových barev Alesta?, která se používá na průmyslovou vnitřní i vnější povrchovou úpravu materiálů. Hlavní metodou zde použitou je situační analýza, díky níž autor popisuje konkrétní trhy, vyhodnocuje vnitřní i vnější prostředí firmy, a provádí analýzu konkurence. Cílem této práce je rovněž poukázat na možné zlepšení konkurenceschopnosti na Českém trhu, který je v tomto případě tvořen pouze business-to-business (B2B) trhem, a zároveň zlepšení mezinárodního marketingu, který je víc než kdy jindy ovlivňován globalizací. Navíc vnitřní trh evropské unie vytváří hustší konkurenční prostředí. V poslední části je vypracována SWOT analýza, která znázorňuje hlavní příležitosti a hrozby pro firmu do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis entitled "DuPont sales strategy" analyses sales strategy and international marketing of powder coatings products group Alesta?, which is used for industrial interior and exterior finish materials. The main method used here is a situation analysis, through which the author describes specific markets, evaluates internal and external environment of the company and analysing competition. The aim of this work is also to improve the competitiveness of the Czech market, which in this case consists only of business-to-business (B2B) market, while improving international marketing, which is more than ever influenced by globalization and open markets in the European Union create denser competitive environment. The last part of the bachelor thesis is the SWOT analysis, which shows the main opportunities and threats for the company in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kostun_Michal_2013.pdfPlný text práce19,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostun_V.pdfPosudek vedoucího práce954,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostun_O.pdfPosudek oponenta práce903,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostun_P.jpgPrůběh obhajoby práce345,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7709

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.