Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCimler, Petr
dc.contributor.authorPezlová, Markéta
dc.contributor.refereeHommerová, Dita
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:01Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:01Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7710
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo charakterizovat marketingovou strategii a zhodnotit finanční situaci firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm a na základě zjištěných poznatků navrhnout změny a úpravy. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které byly zpracovány základní pojmy problematiky marketingu a finanční analýzy ? segmentace trhu, marketingový mix, analýza SWOT, ukazatelé rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, a část praktickou, která se zabývá charakteristikou firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm, analyzováním jejího marketingového mixu, vypracováním analýzy SWOT a jejích podstrategií a provedením finanční analýzy. Východiskem pro návrhy změn byla ?Strategie minimalizace slabých stránek ? maximalizace příležitostí?. Návrhy změn v marketingové strategii byly vypracovány v poslední části práce.cs
dc.format55 s., 3 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPodniková strategie firmycs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.titlePodniková strategie vybrané firmycs
dc.title.alternativeBusiness strategy of the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis was to characterize the marketing strategy and evaluate the financial situation of the company Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm and on the basis its findings to propose changes and adjustments. The work is divided into a theoretical part in which they were handled issues of basic concepts of marketing and financial analysis - market segmentation, marketing mix, SWOT analysis, indicators of profitability, activity, liquidity and indebtedness, and a practical part, which deals with the characteristics of firm Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm, analyzing its marketing mix, developing SWOT analysis and its substrategy and performing financial analysis. The basis for changes was ?The strategy of minimize weaknesses - maximize opportunities?. In the last part was the proposal of changes in marketing strategy developed.en
dc.subject.translatedBusiness strategy of the companyen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Podnikova strategie vybrane firmy -Pezlova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Pezlova _V.pdfPosudek vedoucího práce971,97 kBAdobe PDFView/Open
Pezlova_O.pdfPosudek oponenta práce907,37 kBAdobe PDFView/Open
Pezlova_P.jpgPrůběh obhajoby práce342,34 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.