Title: Logistika vybrané firmy
Other Titles: Logistic of selected company
Authors: Dunová, Monika
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7712
Keywords: logistika;objednávky materiálu;odběratelé;řízení zásob;organizace skladu
Keywords in different language: logistics;material orders;customers;inventory management;organization of warehouse
Abstract: Bakalářská práce analyzuje stávající logistiku firmy AIR POWER, s. r. o. , tj. toky materiálu a výrobků od dodavatelů, popisuje logistické činnosti a procesy ve firmě, které jsou pro její činnost rozhodující. Předložená práce v první části popisuje základní údaje a historii firmy. Další část práce se věnuje procesu plánování nákupu, popisu odběratelů a objednávek výrobků. Dále je práce zaměřena na stav a řízení zásob ve firmě. Nedílná součást práce je zaměřena na organizaci práce při přejímce zboží a jsou popsány náklady na skladování.
Abstract in different language: Bachelor thesis analyzes existing logistics company AIR POWER Ltd., that is material flows and production from suppliers, describes the logistics activities and processes in the company, which are decisive for her activity. The first part of this bachelor paper describes the essential facts and history. Another part is devoted to the planning process of purchase and to the description of customer orders and products. The bachelor is focused on the status and inventory management in the company. An integral part of the work is focused on the work organization at receiving goods and there are described storage costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE 20122013.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Dunova_V.pdfPosudek vedoucího práce934,79 kBAdobe PDFView/Open
Dunova_O.pdfPosudek oponenta práce912,09 kBAdobe PDFView/Open
Dunova_P.jpgPrůběh obhajoby práce306,28 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.