Název: Generace 55+ - marketingová strategie ve finančních službách
Další názvy: 55+ generation - marketing strategy in financial services
Autoři: Bubnová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7713
Klíčová slova: generace 55+;stárnutí obyvatel;marketing finančních služeb;banka
Klíčová slova v dalším jazyce: 55+ generation;population ageing;marketing financial services;bank
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stárnutí obyvatel a důsledků, které tento jev přináší do marketingu. Snaží se zmapovat životní styl, chování i potenciál, který v sobě skrývá generace 55+. Práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá demografickým vývojem a strukturou obyvatel. Druhá část je zaměřena na chování klientů. Následující část je věnována výzkumům zaměřených na starší generace. Dále je v této práci definován marketing finančních služeb a bankovní prostředí České republiky. Závěr je věnován analýze klientů České spořitelny, kterým je nad 55 let, a marketingové komunikaci cílené na generaci 55+.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the population ageing and the impact which this phenomenon has on marketing. It seeks to map the lifestyle, behaviour and the hidden potential of the 55+ generation. The thesis is divided into several parts. The first part deals with demographic trends and population structure. The second part focuses on the behaviour of clients. The following chapter deals with a research aimed at the older generations. Furthermore, the thesis defines the marketing of financial services and the banking environment in the Czech Republic. The conclusion addresses the analysis of clients of Česká spořitelna who are over 55 years old and the marketing communication targeted to the 55 + generation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jana Bubnova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubnova _V.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubnova_O.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubnova_P.jpgPrůběh obhajoby práce295,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.