Title: Přímá volba prezidenta prizmatem politického marketingu
Other Titles: Presidential election in the view of political marketing
Authors: Zelenka, Marek
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7725
Keywords: politický marketing;přímá volba prezidenta;nová média
Keywords in different language: political marketing;direct presidential election;new media
Abstract: Předložená práce je zaměřena na první přímou volbu prezidenta v České republice pohledem politického marketingu. Zabývá se problematikou zavedení přímé volby, srovnává vybrané nástroje používané v kampaních prezidentských kandidátů a analyzuje jejich dopad na rozhodování mladých voličů. Téma bylo zvoleno s ohledem na jeho aktuálnost. Metodika práce spočívala ve srovnání různých teoretických poznatků i nejnovějších trendů v rámci politického marketingu a jejich aplikaci na kampaně jednotlivých kandidátů. Výzkum byl proveden za účelem zjištění postojů mladých voličů k přímé volbě a jejich angažovanosti v ní. Dále bylo analyzováno, které komunikační kanály mladí voliči sledují a také vliv těchto kanálů a dalších faktorů na jejich volební rozhodování. Na základě poznatků zjištěných kvantitativním výzkumem jsou definovány návrhy na zefektivnění kampaní cílených na mladé voliče.
Abstract in different language: The purpose of the paper given is to analyze the presidential election in the Czech Republic in the view of political marketing. It focuses on the process of establishing direct election, compares selected tools used in campaigns of presidential candidates and analyses its impact on young people´s decision making process. The topic was chosen for its present value. Methodology of work used is based on comparison of different theoretical findings as well as on newest trends in political marketing and its application on presidential candidates´ campaigns. Research was made to evaluate attitude of young people towards direct presidential election and their engagement in it. Furthermore, communication channels, which they monitor and how intensely has been analyzed. Its impact as well as impact of other factors on their voting has been tracked. Based on the knowledge gained from the survey, proposals to increase efficiency of campaigns targeting young voters are defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenka_Marek_BP.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Zelenka_V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Zelenka_O.pdfPosudek oponenta práce878,15 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka_P.jpgPrůběh obhajoby práce336,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.