Název: Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace vybrané firmy
Další názvy: Proposals for more effective marketing communications selected firm
Autoři: Würdingerová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7741
Klíčová slova: komunikační mix;marketingová komunikace;podpora prodeje;spotřebitelská soutěž
Klíčová slova v dalším jazyce: communication mix;marketing communication;sales promotions;consumer contest
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na důležitost marketingové komunikace pro úspěšné vedení podniku. Představuje možnost, jak efektivněji komunikovat se zákazníky. V teoretické části autorka definuje pojmy z oblasti marketingu, jako marketingový mix, marketingová komunikace, komunikační mix atp. Teoretická část se prolíná s částí praktickou, jejímž hlavním úkolem je analýza dosavadní marketingové komunikace zvoleného podniku a prezentace konceptu marketingové soutěže. V závěru autorka uvádí další návrhy možných zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work focuses on the importance of marketing communications for successful management. She presents an opportunity to communicate more effectively with customers. In the theoretical part the author defines key concepts from the field of marketing such as marketing mix, marketing communications, communications mix, etc. The theoretical part penetrates the practical section, where the main task is analysis of the previous marketing communications selected company and the presentation of the concept of marketing contest. In the conclusion the author focuses on other suggestions for possible improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP WURDINGEROVA Klara.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wurdingerova v.pdfPosudek vedoucího práce684,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wurdingerova o.PDFPosudek oponenta práce215,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wurdingerova ob..PDFPrůběh obhajoby práce82,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.