Title: Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace vybrané firmy
Other Titles: Proposals for more effective marketing communications selected firm
Authors: Würdingerová, Klára
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7741
Keywords: komunikační mix;marketingová komunikace;podpora prodeje;spotřebitelská soutěž
Keywords in different language: communication mix;marketing communication;sales promotions;consumer contest
Abstract: Předložená práce je zaměřena na důležitost marketingové komunikace pro úspěšné vedení podniku. Představuje možnost, jak efektivněji komunikovat se zákazníky. V teoretické části autorka definuje pojmy z oblasti marketingu, jako marketingový mix, marketingová komunikace, komunikační mix atp. Teoretická část se prolíná s částí praktickou, jejímž hlavním úkolem je analýza dosavadní marketingové komunikace zvoleného podniku a prezentace konceptu marketingové soutěže. V závěru autorka uvádí další návrhy možných zlepšení.
Abstract in different language: The present work focuses on the importance of marketing communications for successful management. She presents an opportunity to communicate more effectively with customers. In the theoretical part the author defines key concepts from the field of marketing such as marketing mix, marketing communications, communications mix, etc. The theoretical part penetrates the practical section, where the main task is analysis of the previous marketing communications selected company and the presentation of the concept of marketing contest. In the conclusion the author focuses on other suggestions for possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP WURDINGEROVA Klara.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Wurdingerova v.pdfPosudek vedoucího práce684,71 kBAdobe PDFView/Open
Wurdingerova o.PDFPosudek oponenta práce215,95 kBAdobe PDFView/Open
Wurdingerova ob..PDFPrůběh obhajoby práce82,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.