Title: Vybrané cyklostezky podél evropských řek jako inspirace pro cyklostezku podél Ohře
Other Titles: Selected cycling trails along European rivers as an inspiration for the cycling trail along Ohře
Authors: Martínek, Michal
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7743
Keywords: cyklobalíček;cyklostezka;Dunaj;Inn;kolo;Ohře
Keywords in different language: bike;bikepackage;cycling trails;Danube;Inn;Ohře
Abstract: Cílem bakalářské práce je zpracování souboru služeb aktivní dovolené pro cyklisty tedy cyklobalíčku, který by využíval cyklostezku Ohře. Navržený cyklobalíček byl inspirován zájezdy využívající cyklostezky u evropských řek Dunaje a Innu. Práce zahrnuje teoretický úvod do problematiky. Praktická část obsahuje analýzu vybraných řek (Dunaj, Inn, Ohře). Obsahem analýzy je průzkum trhu se zájezdy a popis zajímavostí. Praktická část pokračuje návrhem cyklobalíčku. V závěru práce jsou uvedena návrhová opatření včetně popisu nově vznikajících projektů.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to elaborate a set of services for active vacation for cyclists therefore bikepackage, which would use bike path Ohře. Designed bikepackage was inspired by cycling tours, which are using European rivers Danube and Inn. The thesis contains the theoretical introduction to the topic. The practical part contains the analysis of chosen rivers (Danube, Inn, Ohře). The content of this analysis is the research of market with tours and description of attractions. The practical part continues by proposal of bikepackage. In the conclusion of this thesis are specified proposed measures including a description of emerging projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Martinek 2013.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Martinek v.pdfPosudek vedoucího práce675,58 kBAdobe PDFView/Open
Martinek o.pdfPosudek oponenta práce555,75 kBAdobe PDFView/Open
Martinek ob..PDFPrůběh obhajoby práce76,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.