Název: Vybrané cyklostezky podél evropských řek jako inspirace pro cyklostezku podél Ohře
Další názvy: Selected cycling trails along European rivers as an inspiration for the cycling trail along Ohře
Autoři: Martínek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7743
Klíčová slova: cyklobalíček;cyklostezka;Dunaj;Inn;kolo;Ohře
Klíčová slova v dalším jazyce: bike;bikepackage;cycling trails;Danube;Inn;Ohře
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zpracování souboru služeb aktivní dovolené pro cyklisty tedy cyklobalíčku, který by využíval cyklostezku Ohře. Navržený cyklobalíček byl inspirován zájezdy využívající cyklostezky u evropských řek Dunaje a Innu. Práce zahrnuje teoretický úvod do problematiky. Praktická část obsahuje analýzu vybraných řek (Dunaj, Inn, Ohře). Obsahem analýzy je průzkum trhu se zájezdy a popis zajímavostí. Praktická část pokračuje návrhem cyklobalíčku. V závěru práce jsou uvedena návrhová opatření včetně popisu nově vznikajících projektů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to elaborate a set of services for active vacation for cyclists therefore bikepackage, which would use bike path Ohře. Designed bikepackage was inspired by cycling tours, which are using European rivers Danube and Inn. The thesis contains the theoretical introduction to the topic. The practical part contains the analysis of chosen rivers (Danube, Inn, Ohře). The content of this analysis is the research of market with tours and description of attractions. The practical part continues by proposal of bikepackage. In the conclusion of this thesis are specified proposed measures including a description of emerging projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal Martinek 2013.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinek v.pdfPosudek vedoucího práce675,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinek o.pdfPosudek oponenta práce555,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinek ob..PDFPrůběh obhajoby práce76,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.