Název: Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci
Další názvy: Proposal of marketing communication on the Internet for a specific organization
Autoři: Korelová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7752
Klíčová slova: komunikace;marketing;internet;webové stránky;zásady internetové prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;marketing;internet;website;principles of the internet presentation
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení důležitosti využívání marketingové komunikace v podniku. Práce obsahuje základní teoretické marketingové pojmy opírající se o toto téma. Zdrojem pro psaní práce byla literatura, internetové zdroje i poznatky nabyté studiem. Poté jsou teoretické znalosti uplatněny v konkrétním případě. Zde jsou identifikovány dosavadní marketingové aktivity společnosti AGC, a to jak v rámci samotného podniku, tedy komunikace se zaměstnanci, ale také se zákazníky nebo partnery, a to především na internetu. V dnešním vysoce konkurenčním prostředí se moderní firma bez kvalitně propracované webové prezentace neobejde. Na základě rozboru nedostatků byly navrženy doporučující opatření za účelem zefektivnění marketingové komunikace výše zmíněné společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work is focused on the evaluation of the importance of using marketing communications in the company. The work includes basic theoretical marketing concepts based on this theme. The source for writing this work was literature, internet resources and knowledge acquired by study. Then the theoretical knowledge was applied in a concrete case. Here are identified existing marketing activities AGC, whatever within the company itself, which means communication with employees, but also with customers and partners, and especially on the internet. In today's highly competitive environment every modern business can´t do without a quality sophisticated website. Based on the analysis of shortcomings were designed recommending measures to streamline marketing communications of above mentioned company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Denisa Korelova, BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korelova v.pdfPosudek vedoucího práce634,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korelova o.pdfPosudek oponenta práce687,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korelova ob..PDFPrůběh obhajoby práce85,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7752

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.