Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger, Ludvík
dc.contributor.authorKorelová, Denisa
dc.contributor.refereeTlučhoř, Jan
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:38Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:38Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7752
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení důležitosti využívání marketingové komunikace v podniku. Práce obsahuje základní teoretické marketingové pojmy opírající se o toto téma. Zdrojem pro psaní práce byla literatura, internetové zdroje i poznatky nabyté studiem. Poté jsou teoretické znalosti uplatněny v konkrétním případě. Zde jsou identifikovány dosavadní marketingové aktivity společnosti AGC, a to jak v rámci samotného podniku, tedy komunikace se zaměstnanci, ale také se zákazníky nebo partnery, a to především na internetu. V dnešním vysoce konkurenčním prostředí se moderní firma bez kvalitně propracované webové prezentace neobejde. Na základě rozboru nedostatků byly navrženy doporučující opatření za účelem zefektivnění marketingové komunikace výše zmíněné společnosti.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectwebové stránkycs
dc.subjectzásady internetové prezentacecs
dc.titleNávrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizacics
dc.title.alternativeProposal of marketing communication on the Internet for a specific organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work is focused on the evaluation of the importance of using marketing communications in the company. The work includes basic theoretical marketing concepts based on this theme. The source for writing this work was literature, internet resources and knowledge acquired by study. Then the theoretical knowledge was applied in a concrete case. Here are identified existing marketing activities AGC, whatever within the company itself, which means communication with employees, but also with customers and partners, and especially on the internet. In today's highly competitive environment every modern business can´t do without a quality sophisticated website. Based on the analysis of shortcomings were designed recommending measures to streamline marketing communications of above mentioned company.en
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedinterneten
dc.subject.translatedwebsiteen
dc.subject.translatedprinciples of the internet presentationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Korelova, BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Korelova v.pdfPosudek vedoucího práce634,82 kBAdobe PDFView/Open
Korelova o.pdfPosudek oponenta práce687,29 kBAdobe PDFView/Open
Korelova ob..PDFPrůběh obhajoby práce85,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.