Název: Zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice
Další názvy: Employment of foreign workers in the Czech Republic
Autoři: Chmelíková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7757
Klíčová slova: zahraniční pracovníci;zaměstnávání;zákon o zaměstnanosti
Klíčová slova v dalším jazyce: foreign workers;employment;employment law
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat podmínky a vývoj zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice v současné době a porovnat je se situací před vstupem České republiky do Evropské unie, zpracovat informace o zaměstnávání zahraničních pracovníků v konkrétní firmě a zhodnotit význam zaměstnávání zahraničních pracovníků pro českou ekonomiku. Podmínky zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice jsou dány především právní úpravou (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů). Česká republika disponuje významným počtem zahraničních pracovníků. K nejdůležitější změně došlo roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie a zapojila se tak do jednotného trhu Evropské unie. Naopak tomu bylo po roce 2008, kdy se počet zahraničních pracovníků z důvodů celosvětové krize snížil. Pro zpracování této práce bylo vybráno výrobní družstvo Sněžka se sídlem v Náchodě. Se zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců má zkušenosti již 13 let. Vybrané výrobní družstvo Sněžka zaměstnává téměř 35% zahraničních pracovníků z celkového počtu zaměstnanců. Nejvíce občanů pochází Polska, Mongolska a Ukrajiny. Zaměstnávání zahraničních pracovníků má do jisté míry kladný vliv na ekonomiku České republiky, tedy pokud se jedná o vyplňování mezer na trhu práce. Pokud by zaměstnanci ze zahraničí brali práci domácím pracovníkům, mělo by to opačný význam a negativní dopad na nezaměstnanost v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor´s thesis was to characterize the conditions and development of the employment of foreign workers in the Czech Republic today, and to compare them with the situation before the Czech Republic joined the European Union, to process information of the employment of foreign workers in a particular company and evaluate the significance of the employment of foreign workers in the Czech economy. Conditions of employment of foreign workers in the Czech Republic are mainly determined by legislation (Act No. 435/2004 Coll., Of Employment, as amended, Act No. 326/1999 Coll., Of the residence of foreigners in the Czech Republic, as amended and Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, as amended). The Czech Republic has a significant number of foreign workers. The most important change occurred in 2004, when the Czech Republic joined the European Union and joined to the integrated market of the European Union. On the contrary, it was after 2008, when the number of foreign workers due to the global crisis reduced. For the processing of this work was chosen Sněžka Náchod. With the employment of foreign workers has an experience for 13 years. Sněžka employs nearly 35% of foreign workers in the total workforce. Most of employed foreign workers come from Poland, Mongolia and Ukraine. Employment of foreign workers could have a positive effect on the economy of the Czech Republic, thus if they are filling gaps in the labor market. If the foreign workers take a job of domestic workers, it should have opposite meaning and negative impact on unemployment in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Chmelikova.pdfPlný text práce552,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chmelikova v.PDFPosudek vedoucího práce221,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chmelikova o.pdfPosudek oponenta práce684,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chmelikova ob..PDFPrůběh obhajoby práce103 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.