Title: Vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011
Other Titles: Development of the world economy in years 2007 to 2011
Authors: Sedláček, Daniel
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7763
Keywords: faktor;krize;perspektiva;světová ekonomika
Keywords in different language: crisis;factor;perspective;world economy
Abstract: Cílem této bakalářské práce je charakterizovat vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011. Vývoj hodnotí pomocí makroekonomických ukazatelů. Dále autor seznamuje čtenáře s faktory, které nejvíce ovlivnily vývoj světové ekonomiky v uvedeném období, a definuje jejich příčiny, průběh a dopady na globální ekonomiku. V závěru práce se nachází kapitola o perspektivách světové ekonomiky do krátkodobé i dlouhodobé budoucnosti a krátké shrnutí jejího vývoje.
Abstract in different language: The object of this bachelor thesis is to characterize the development of world economics during the years 2007 - 2011. The development is valorized using macroeconomic indices. Further on the author introduces the factors that have influenced the development of the world economics in this period the most and defines their causes, course and effects on global economics. In the final part there is a chapter considering the perspective of world economics in a short-term and long-term future and a short summary of its development
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sedlacek.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Sedlacek v.PDFPosudek vedoucího práce243,47 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek o.PDFPosudek oponenta práce223,84 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek ob..PDFPrůběh obhajoby práce119,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.