Title: Marketingový mix vybrané firmy
Other Titles: Marketing mix of a chosen firm
Authors: Kaiserová, Barbora
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7773
Keywords: marketingový mix;zdraví;komparace ceny;propagace;distribuce
Keywords in different language: marketing mix;health;comparison price;promotion;distribution
Abstract: Bakalářská práce Marketingový mix vybrané firmy je zaměřena na stávající stav marketingového mixu mnou vybrané společnosti a návrhem na zlepšení nového. Teoretická část se zabývá koncepcemi marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé nástroje. Praktická část se orientuje na posouzení marketingového mixu konkrétního podniku. V závěru jsou navrženy návrhy pro tvorbu nového marketingového mixu.
Abstract in different language: Bachelor thesis Marketing mix chosen company is focused on the current state of the marketing mix my selected company and the new improvements. The theoretical part deals with the concepts of the marketing mix and describes the various tools. The practical part is focused on the assessment of the marketing mix concrete company. In conclusion, the proposed designs for a new marketing mix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaiserova BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Kaiserova v.PDFPosudek vedoucího práce242,63 kBAdobe PDFView/Open
Kaiserova o.PDFPosudek oponenta práce213,48 kBAdobe PDFView/Open
Kaiserova ob..PDFPrůběh obhajoby práce90,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.