Title: Termodynamický cyklus heliem chlazeného reaktoru IV. generace
Other Titles: Thermodynamic cycle with helium cooled reactor of IV. generation
Authors: Kollross, Petr
Advisor: Polanský, Jiří
Polanský, Jiří
Referee: Štěch, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7774
Keywords: cyklus;efektivita;účinnost;jaderný reaktor;chladící média;Octave;Braytnův a Rankinův cyklus
Keywords in different language: cycle;efficiency;nuclear reactor;coolants;Octave;Brayton and Rankin cycle
Abstract: Cílem této práce je shrnout možné konstrukční návrhy nejen stávajících, ale především budoucích plynem chlazených jaderných elektráren, vyjádřit možné pracovní cykly, porovnat je a vyhodnotit. Dalším úkolem je shromáždit pracovní plyny, které budou sloužit jako chladivo v těchto cyklech. Dále je třeba vymodelovat Braytonův cyklus s výměníkem a bez výměníku tepla pro plyn helium a směs helia a dusíku. Výpočet je proveden ve výpočetním softwaru Octave 3.2.4. V tomto programu jsou uvažovány reálné plyny. Pouze směs byla vypočítána rovnicemi pro směs ideálních plynů. Do programu jsou zadány nejpravděpodobnější provozy jaderných elektráren. Získané výsledky mohou sloužit jako orientační při posuzování vhodnosti směsi plynu a jelikož je můj výpočetní program universální, je možné zadávat i odlišné plyny než je helium a dusík. Můžeme porovnávat různé koncentrace helia a dusíku. Program je schopen porovnávat několik cyklů najednou.
Abstract in different language: My task is to create possible construction proposals for present and future gas cooled nuclear power plants. I summarize, compare and evaluate possible work cycles. Next task is to summarize work gases which will serve as refrigerant in these cycles. Furthermore I create Brayton cycle with and without heat exchanger for helium and for mixture helium+nitrogen. Simulation is programmed in Octave 3.2.4 software. This program contains real properties of gases. Only for mixtures equations for ideal gases were used. The most likely operations of nuclear power plants are entered in the program. The graphic outputs are involved in my program as well. Obtained results can serve as tentative for assessment of mixtures´ suitability. My program is universal and we can input different gases than helium and nitrogen. We can compare different concentrations of helium and nitrogen. The program can compare several cycles with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENl BP Kollross.pdfPosudek vedoucího práce30,02 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Kollross.pdfPosudek oponenta práce44,68 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Kollross.pdfPrůběh obhajoby práce21,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.