Název: Ghetto jako přirozená postindustriální funkce pevnostního města - případ Josefov
Další názvy: Ghetto as natural postindustrial functionality of fortress city - Josefov case
Autoři: Šímová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Růžička, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7788
Klíčová slova: pevnostní město;bastionové opevnění;sociální exkluze;prostorová segregace;ghetizace;Romové;sociálně vyloučená lokalita;integrace;kriminalita;vzdělání
Klíčová slova v dalším jazyce: fortified town;bastion fortifications;social exclusion;spatial segregation;ghettization;Roma;socially excluded localities;integration;delinquency;education
Abstrakt: Práce Ghetto jako přirozená postindustriální funkce pevnostního města se zabývá konkrétním případem ? bývalým pevnostním městem Josefov, dnes čtvrtí města Jaroměř. První teoretická část práce se zabývá nastíněním vývoje a funkce pevnostního města Josefov, další částí je popis dnešní situace v Josefově v kontextu teorie sociálně vyloučené lokality, s čímž souvisí teorie sociální exkluze a prostorové segregace. V druhé empirické části je hlavním zájmem vyobrazit aktuální situaci v Josefově. A to v kontextu s revolucí v roce 1989 a odchodem vojáků z pevnosti a následným postupným sestěhováváním Romů do této lokality. Dnes se jedná o sociálně vyloučenou lokalitu, kde žijí sociále slabší, z nichž je převážná část Romské národnosti. Hlavními metodami sběru dat bylo studium odborné literatury a rozhovory s participanty.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis ?Ghetto as a natural post-industrial function of bastion town? deals with the specific case ? former bastion town Josefov, nowadays a town district Jaroměř. The theoretical part is aimed at the outlining of the development and function of the bastion town Josefov. Furthermore, the Thesis describes current situation in Josefov in the context of the theory of social excluded locality, related to the theory of social exclusion and spatial segregation. The empirical part deals with the portray of current situation in Josefov in the context of the Velvet Revolution in 1989, the departure of soldiers from the fortress and the subsequent moving in of Roma people. Nowadays, this locality is socially excluded with socially weaker inhabitants of whom the majority is of Roma nationality. The main methods of data collection were the study of scientific literature and the interviews with the participants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simova Monika.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simova_VED.docPosudek vedoucího práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
OpPosudek_Simova.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Simova.JPGPrůběh obhajoby práce194,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.