Název: Úloha jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua - koncept symbolické moci
Další názvy: The role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu - the concept of symbolic power
Autoři: Chaloupková, Romana
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7805
Klíčová slova: symbolická moc;symbolické násilí;habitus;sociální pole;sociální kapitál ekonomický kapitál;kulturní kapitál;symbolický kapitál;jazyk;řeč;školní prostředí;mocenské vztahy;moc
Klíčová slova v dalším jazyce: symbolic power;symbolic violence;habitus;social field;social capital economic capital;cultural capital;symbolic capital;language;speech;school environment;power relations;power
Abstrakt: Ve své bakalářské práce se zabývám úlohou jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua a konceptem symbolické moci. Dále se zde zabývám koncepty Pierra Bourdieua, jako jsou habitus, sociální pole a druhy kapitálu. Bourdieuho myšlenky rozšiřuji o níže zmiňované autory. Má práce je psána v teoretickém rozměru. Dále zde taky využívám primární a sekundární literaturu. Autoři knih jsou Pierre Bourdieu, Gérard Noiriel, Irena Aimová, Jan Radimský a další.
Abstrakt v dalším jazyce: In his thesis deals with the role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu and the concept of symbolic power. It goes on to deal with the concepts of Pierre Bourdieu, such as habitus, social field and the types of capital. I extend Bourdieu's ideas to below mentioned authors. My work is written in a theoretical dimension. In addition, here too I use primary and secondary literature. Authors of books are Pierre Bourdieu, Gérard Noiriel, Irena Aimová, Jan Radimský and others.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Chaloupkova_Romana.pdfPlný text práce383,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupkova posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce134,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chaloupkova-oponent.docPosudek oponenta práce28 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chaloupkova.JPGPrůběh obhajoby práce195,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.