Název: Druhá generace Vietnamců v České republice
Další názvy: The second generation of Vietnamese in the Czech Republic
Autoři: Koplová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7808
Klíčová slova: Vietnamci;druhá generace;Vietnam;česká společnost;imigranti;integrace;identita;etnická identita;rodiče;média;rozdílnost kultur;rodinné vztahy;vnímání pozice
Klíčová slova v dalším jazyce: Vietnamese;second generation;Vietnam;czech society;immigrants;integration;identity;ethnic identity;parents;media;diversity of cultures;family relationships;perception of position
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je popis některých aspektů života druhé generace Vietnamců, kteří žijí v České republice. Pojem druhá generace v této práci zahrnuje děti vietnamských imigrantů, kteří se již narodili na území České republiky, anebo zde žijí nejpozději od čtyř let. Teoretická část je založena na odborné literatuře a praktická část práce obsahuje kvalitativní výzkum. Tato práce popisuje mezigenerační vztahy, vidění rozdílů mezi oběma kulturami a vnímání vlastní pozice v rámci České společnosti. Skrze tyto tématické okruhy je charakterizována jejich identita a jsou zachyceny různé aspekty, jenž mají vliv na jejich výslednou identitu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this work is a description of some aspects of the second generation of Vietnamese, who live in the Czech Republic. The concept of the second generation is in this work constituted by the children of Vietnamese immigrants, who were already born at the area of the Czech Republic and/or have been living here at the latest since they were four years old. The theoretical part is based on specialized literature and practical part includes qualitative research. This work describes intergeneration relationships, the conception of differences between the two cultures and their perception of position in Czech society. Their identity is characterized and various aspects influencing their resulting identity are recorded through these thematic areas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_F10B0583P.pdfPlný text práce580,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koplova_VED.pdfPosudek vedoucího práce107,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koplova_bak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koplova.JPGPrůběh obhajoby práce129,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7808

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.