Title: Druhá generace Vietnamců v České republice
Other Titles: The second generation of Vietnamese in the Czech Republic
Authors: Koplová, Kristýna
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Jeřábek, Hynek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7808
Keywords: Vietnamci;druhá generace;Vietnam;česká společnost;imigranti;integrace;identita;etnická identita;rodiče;média;rozdílnost kultur;rodinné vztahy;vnímání pozice
Keywords in different language: Vietnamese;second generation;Vietnam;czech society;immigrants;integration;identity;ethnic identity;parents;media;diversity of cultures;family relationships;perception of position
Abstract: Tématem této bakalářské práce je popis některých aspektů života druhé generace Vietnamců, kteří žijí v České republice. Pojem druhá generace v této práci zahrnuje děti vietnamských imigrantů, kteří se již narodili na území České republiky, anebo zde žijí nejpozději od čtyř let. Teoretická část je založena na odborné literatuře a praktická část práce obsahuje kvalitativní výzkum. Tato práce popisuje mezigenerační vztahy, vidění rozdílů mezi oběma kulturami a vnímání vlastní pozice v rámci České společnosti. Skrze tyto tématické okruhy je charakterizována jejich identita a jsou zachyceny různé aspekty, jenž mají vliv na jejich výslednou identitu.
Abstract in different language: The topic of this work is a description of some aspects of the second generation of Vietnamese, who live in the Czech Republic. The concept of the second generation is in this work constituted by the children of Vietnamese immigrants, who were already born at the area of the Czech Republic and/or have been living here at the latest since they were four years old. The theoretical part is based on specialized literature and practical part includes qualitative research. This work describes intergeneration relationships, the conception of differences between the two cultures and their perception of position in Czech society. Their identity is characterized and various aspects influencing their resulting identity are recorded through these thematic areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_F10B0583P.pdfPlný text práce580,08 kBAdobe PDFView/Open
Koplova_VED.pdfPosudek vedoucího práce107,57 kBAdobe PDFView/Open
Koplova_bak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Koplova.JPGPrůběh obhajoby práce129,98 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.