Název: "Děti" rozvedených rodičů
Další názvy: "Children" from Divorced Family
Autoři: Heinzová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Mata, Lucie
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7823
Klíčová slova: rodina;rozvod;rodič ve společné domácnosti;odloučený rodič;partnerství;manželství
Klíčová slova v dalším jazyce: family;divorce;resident parent;non-resident parent;partnership;marriage
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje dopadům rodičovského rozvodu na potomky. Cílem práce bylo zjistit, jaký má rozvod vliv na vztah mezi dětmi a rodiči, jak rozvod ovlivnil potomky v partnerském životě a jak tito potomci nahlíží na instituci manželství. Práce se dále zabývá genderovým aspektem, při čemž jsou porovnávány tyto dopady zvlášť na muže a ženy. Výzkum je proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů celkem se 14 respondenty (genderově vyvážený vzorek). Z výzkumu vyplývá, že významnými faktory, jež ovlivňují postoje dětí, jsou předrozvodové události, věk a viník rozvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis was to determine what effect divorce has on the relationship between children and parents, how it affected the descendants in their partner life and how these descendants sees the institution of marriage. The thesis deals with a gender aspect and compares these effects separately for men and women. Research was conducted through semi-structured interviews with a total of 14 respondents (gender-balanced sample). The research shows that the major factors influencing children's attitudes are pre-divorce events, age and the offender of the divorce.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Heinzova.pdfPlný text práce810,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heinzova_posudek_VED.pdfPosudek vedoucího práce45,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heinzova-oponent.docPosudek oponenta práce34 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Heinzova.JPGPrůběh obhajoby práce205,88 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7823

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.