Název: Malacká úžina v mezinárodních vztazích
Další názvy: Malacca Strait in international relations
Autoři: Dragounová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7833
Klíčová slova: Malacká úžina;asijsko-pacifický region;ropa;pirátství
Klíčová slova v dalším jazyce: Malacca strait;asia-pacific region;oil;pirates
Abstrakt: Tématem mé práce je Malacká úžina v mezinárodních vztazích. Malacká úžina představuje geopoliticky strategický bod. Tato strategická poloha úžiny nahrává pirátským útokům. Piráty způsobené škody ovlivňují globální ekonomiku i mezinárodní vztahy. Cílem této práce je odpověď na dvě výzkumné otázky a to: 1. Jaké výhody a nevýhody plynou pro státy geograficky vázané na Malackou úžinu? 2. Do jaké míry ovlivňuje Malacká úžina ekonomiku asijko-pacifického regionu? Stanovené cíle se zabývají Malackou úžinou ve dvou dimenzich ? lokální a globální. Lokální dimenze zahrnuje tři přímořské státy Malacké úžiny ? Malajsii, Indonésii a Singapur. Globální dimenzi jsem vymezila asijko?pacifickým regionem, konkrétně Čínou, USA, Japonskem a Indií. Práce je členěna včetně úvodu a závěru na šest kapitol.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is Malacca strait in international relations. Malacca strait represents a very important strategical geopolitical center. Every day is transported through the Strait of Malacca to 11 million barrels of oil and many other raw materials, which are mostly directed to Japan and China.The strategical position of Mallaca strait is advantageous for pirates attacks. Damages caused by pirates affect the global economy and international relations. The aim of this work is to answer two research questions, namely: 1.What are the advantages and disadvantages arising for the countries geographically tied to the Malacca Strait? 2.To what extent affects the Malacca Strait an economy of Asia-Pacific region? Set goals deal with the Malacca Strait in two dimensions - local and global. Local dimension comprises three coastal states of the Straits of Malacca - Malaysia, Indonesia and Singapore. I have defined a global dimension as Asia-Pacific region, specifically China, USA, Japan and India. The work is divided, including the introduction and conclusion, in six chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalrka hotovo.pdfPlný text práce576,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dragounova-POL.docxPosudek vedoucího práce40,25 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Dragounova_pol_OPO.docxPosudek oponenta práce45,18 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petra Dragounova.pdfPrůběh obhajoby práce366,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.